گفت و گوها

خبرها

کمیسیون مستقل اصلاحات اداری متعهد به اصلاح نهادهای ملکی می‌باشد

کمیسیون مستقل اصلاحات اداری متعهد به اصلاح نهادهای ملکی می‌باشد

داکتر احمد مشاهد در سومین نشست شورای وزیران: مسوولان کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، ترتیب ساختار تشکیلاتی، لایحه وظایف معیاری، رقابت آزاد به …

تصدیقنامه های کورس آموزشی، کارکنان ادارۀ احصاییۀ مرکزی توزیع گردید

تصديق نامه‌های برنامۀ آموزشی مرور کلی بر مدیریت منابع بشری که از سوی ریاست هماهنگی منابع بشری کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی برای عده‌یی از …