تهیه و تدارک پرزه‌جات وسایط نقلیه و جنراتورهای ادارات مرکزی کمیسیون

اعلان تدارکات فورم شماره: P-01  {تهیه و تدارک پرزه‌جات وسایط نقلیه و جنراتورهای ادارات مرکزی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی}   شمارۀ دعوتنامۀ داوطلبی:  IARCSC/ARS/NCB/1397/S003  کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید تا در پروسه داوطلبی { تهیه و تدارک پرزه‌جات […]

بیشتر بخوانید

ترمیم و سرویس وسایط نقلیه و جنراتورهای ادارات مرکزی کمیسیون

اعلان تدارکات فورم شماره: P-01  {ترمیم و سرویس وسایط نقلیه و جنراتورهای ادارات مرکزی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی}   شمارۀ دعوتنامۀ داوطلبی:  IARCSC/ARS/NCB/1397/S002   کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید تا در پروسه داوطلبی {ترمیم و سرویس وسایط نقلیه […]

بیشتر بخوانید

تهیه و تدارک تونر و کارتریج پرنترها و ماشین‌های فوتوکاپی مورد نیاز ادارات مرکزی کمیسیون

اعلان تدارکات فورم شماره: P-01   {تهیه و تدارک تونر و کارتریج پرنترها و ماشین‌های فوتوکاپی مورد نیاز ادارات مرکزی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری}   شمارۀ دعوتنامۀ داوطلبی: IARCSC/ARS/NCB/1396/G005   کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید تا در پروسه داوطلبی {تهیه و […]

بیشتر بخوانید

تهیه و تدارک مواد خوراکی و تنظیفی مورد نیاز ادارات مرکزی کمیسیون

اعلان تدارکات فورم شماره: P-01   {تهیه و تدارک مواد خوراکی و تنظیفی مورد نیاز ادارات مرکزی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری} شمارۀ دعوتنامۀ داوطلبی  IARCSC/ARS/NCB/1396/G007   کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید تا در پروسه داوطلبی  {تهیه و تدارک مواد خوراکی و […]

بیشتر بخوانید

تهیه و تدارک قرطاسیه مطبوع و غیرمطبوع مورد نیاز ادارات مرکزی کمیسیون

اعلان تدارکات فورم شماره: P-01   {تهیه و تدارک قرطاسیه مطبوع و غیرمطبوع مورد نیاز ادارات مرکزی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری}   شمارۀ دعوتنامۀ داوطلبی: IARCSC/ARS/NCB/1396/G006   کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید تا در پروسه داوطلبی {تهیه و تدارک قرطاسیه مطبوع […]

بیشتر بخوانید

تهیه و تدارک دو نوع تیل برای وسایط نقلیه، جنراتورها و مرکز گرمی‌های ادارات مرکزی کمیسیون

 اعلان تدارکات فورم شماره P-01  تهیه و تدارک دو نوع تیل برای وسایط نقلیه، جنراتورها و مرکز گرمی‌های ادارات مرکزی کمیسیون شمارۀ دعوت‎‌نامۀ داوطلبی: IARCSC/ARS/NCB/1397/G001   کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌کند تا در پروسۀ داوطلبی (تهیه و تدارک دو نوع تیل […]

بیشتر بخوانید