رییس اطلاعات و ارتباط عامه (اعلان مجدد)

 کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی پس منظر: کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی به اساس توافقنامه بن، ماده ۵۰ قانون اساسی و به تأسی از فرمان شماره (۲۵۷) مؤرخ ۲۳/۳/۱۳۸۱ ادارۀ مؤقت افغانستان بمنظور رهبری اصلاحات اداری، تنظیم و طرح پالیسی در مورد اصلاح سیستم اداره عامه و […]

بیشتر بخوانید