دربارۀ گزارش شش ماه نخست سال مالی ۱۳۹۶

کابل، ١١ میزان ١٣٩۶ ـ نیروی انسانی در اداره‌های خدمات ملکی افغانستان جوان‌تر و تحصیل‌‌کرده‌ شده است. کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، به گونۀ منظم، به وسیلۀ کمیته‌های نظارت و ارزیابی از تطبیق اصلاحات در سکتور خدمات ملکی افغانستان، ارزیابی‌هایی را انجام می‌دهد. در ارزیابی نخست این کمیسیون، […]

بیشتر بخوانید