اعلان کاریابی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
اعـــــلان مجدد کــــــارمند یابی مــربوط وزارت صــــــحت عــــــامه
کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی به منظور سپردن کار به اهل آن و تحقق اهداف عالی دولت در مورد اصلاح و ایجاد اداره سالم به سلسله اعلان های قبلی در نظر دارد تا(بست رتبه دوم پست: ریاست صحت عامه ولایت سرپل) را به خاطر استخدام کارکنان شایسته و...
Jul 14, 2014 Jul 26, 2014
اعـــــــلان مجدد کــــــارمنــــــد یـــــابی مربـــــــوط وزارت مالیــــــه
کمیسون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی به منظور سپردن کار به اهل آن وتحقق اهداف عالی دولت در مورد اصلاح و ایجاد اداره سالم به سلسله اعلان های قبلی در نظر دارد تا(بست رتبه دوم پست:مستوفیت ولایت ارزگان) را به خاطر استخدام کارمند شایسته و کارفهم...
Jul 14, 2014 Jul 26, 2014
اعلان کارمند یابی مربوط اداره مستقل هوانوردی
کمیسون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی به منظور سپردن کار به اهل آن وتحقق اهداف عالی دولت در مورد اصلاح وایجاد اداره سالم به سلسله اعلان های قبلی در نظر دارد تا (بست رتبه دوم پست: رئیس میدان هوایی قندهار) را به خاطر استخدام کارکنان شایسته وکارفهم...
Jul 14, 2014 Aug 09, 2014
اعلان کارمند یابی مربوط اداره مستقل هوانوردی
کمیسون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی به منظور سپردن کار به اهل آن وتحقق اهداف عالی دولت در مورد اصلاح وایجاد اداره سالم به سلسله اعلان های قبلی در نظر دارد تا (بست رتبه دوم پست: ریاست امنیت هوانوردی ملکی) را به خاطر استخدام کارکنان شایسته...
Jul 14, 2014 Aug 09, 2014
اعلان کارمند یابی مربوط اداره مستقل هوانوردی
کمیسون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی به منظور سپردن کار به اهل آن وتحقق اهداف عالی دولت در مورد اصلاح وایجاد اداره سالم به سلسله اعلان های قبلی در نظر دارد تا (2بست رتبه دوم پست: رئیس میدان هوایی مزار‌، هرات) را به خاطر استخدام کارکنان...
Jul 14, 2014 Aug 09, 2014
اعلان کارمند یابی مربوط اداره مستقل هوانوردی
کمیسون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی به منظور سپردن کار به اهل آن وتحقق اهداف عالی دولت در مورد اصلاح وایجاد اداره سالم به سلسله اعلان های قبلی در نظر دارد تا (بست رتبه دوم پست: رئیس ترافیک مخابره) را به خاطر استخدام کارکنان شایسته وکارفهم...
Jul 14, 2014 Aug 09, 2014
اعـــــــلان کــــــارمنــــــد یـــــابی مربـــــــوط وزارت مالیــــــه
کمیسون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی به منظور سپردن کار به اهل آن وتحقق اهداف عالی دولت در مورد اصلاح و ایجاد اداره سالم به سلسله اعلان های قبلی در نظر دارد تا(بست رتبه دوم پست: ریاست هماهنگی عواید) را به خاطر استخدام کارمند شایسته و کارفهم...
Jul 05, 2014 Jul 21, 2014
اعـــــــلا ن مجدد کــــارمنـــــــــد یــــابـــــی مربــــــــوط وزارت معادن
کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی به منظور سپردن کار به اهل آن وتحقق اهداف عالی دولت در مورد اصلاح وایجاد اداره سالم به سلسله اعلان های قبلی در نظر دارد تا (بست رتبه دوم پست:ریاست معادن ولایت کابل)را به خاطر استخدام کارکنان شایسته وکارفهم...
Jul 05, 2014 Jul 07, 2014
اعلان کارمند یابی مربوط وزارت اطلاعات و فرهنگ
کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی به منظور سپردن کار به اهل آن وتحقق اهداف عالی دولت در مورد اصلاح و ایجاد اداره سالم به سلسله اعلان های قبلی در نظر دارد تا(بست رتبه دوم پست: ریاست پلان وپالیسی)را به خاطر استخدام کارمند شایسته وکارفهم...
Jul 05, 2014 Jul 21, 2014
اعـــــــلان کــــارمنـــــــــدیــــابـــــی مربــــــــوط وزارت امـــــــور زنــــــــان
کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی به منظور سپردن کار به اهل آن وتحقق اهداف عالی دولت در مورد اصلاح وایجاد اداره سالم به سلسله اعلان های قبلی در نظر دارد تا (بست رتبه دوم پست:ریاست امورزنان ولایت کندز) را به خاطر استخدام کارکنان شایسته...
Jul 05, 2014 Jul 21, 2014
صفحه 1 از 56