اعلان کارمند یابی مربوط وزارت تحصیلات عالی

کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی به منظور سپردن کار به اهل آن و تحقق اهداف عالی دولت در مورد اصلاح و ایجاد اداره سالم به سلسله اعلان های قبلی  در نظر دارد تا(بست رتبه دوم پست: ریاست مالی واداری) را به خاطر استخدام کارکنان شایسته و کار فهم در پروسه رقابت آزاد قرار دهد بناءً به اطلاع واجد ین شرایط اعم از مرد وزن که تابعیت افغانی داشته باشند رسانیده  میشود تا خود را در پست  فوق الذکر کاندید نمایند.

پست :رئیس مالی و اداری

بست : رتبه دوم    

وزارت        :        تحصیلات عالی

موقعیت:             کابل

بخــــش:               ریاست مالی واداری

گزارشدهی به  :    معینیت مالی و اداری

گزارشگیری از:    آمرمالی وحسابی ، آمرخدمات ، آمرکلنیک امورصحی ، آمرلیلیه ها ومدیراجرئیه .