اعـــــــــلان مجدد کاریـــــــــــــــابـــــی مربـــــــوط وزارت معــــــــــــــــارف

کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی به منظور سپردن کار به اهل آن و تحقق اهداف عالی دولت در مورد اصلاح وایجاد اداره سالم به سلسله اعلان های قبلی درنظر دارد. تا (بست رتبه دوم پست:ریاست انسجام وهم آهنگی نظارت تعلیمی) را بخاطر استخدام کارکنان شایسته وکارفهم در پروسه رقابت آزاد قرار دهد ، بناءً به اطلاع واجدین شرایط اعم از مرد وزن  که تابعیت افغانی داشته باشند رسانیده میشود تا خود را درپست فوق الذکر کاندید نمایند.
پست: رئیس انسجام وهم آهنگی نظارت تعلیمی                                                                
بست: رتبه دوم 
موقعیت: شهرکابل
  بخش : وزارت معارف
بخش مربوط : معینیت تدریسی
گزارشدهی: ریاست عمومی نظارت تعلیمی                                                                   
گزارشگیری: شعبات تحت اثر