اعلان مجدد کارمند یابی مربوط وزارت احیآ و انکشاف دهات

کمیسیون مستقل اصلاحات اداری  وخدمات ملکی به منظور سپردن کار به اهل آن وتحقق اهداف عالی دولت در مورد اصلاح وایجاد اداره سالم به سلسله اعلان های قبلی در نظر دارد تا(بست رتبه دوم پست: ریاست احیاوانکشاف دهات ولایت پنجشیر) را به خاطر استخدام کارکنان شایسته وکارفهم درپروسه رقابت آزاد قراردهد . بناءً به اطلاع واجدین شرایط اعم از زن ومرد که تابعیت افغانی داشته باشند، رسانیده میشود تا خود را در پست فوق الذکر کاندید نمایند .

پست: رئیس احیا و انکشاف دهات ولایت (پنجشیر)
بست: بست دوم
بخش مربوطه : معینیت مالی واداری  
اداره مربوطه :  وزارت احیأ و انکشاف دهات
موقعیت اداره : ولایت کابل
گزارش دهی به : معینیت مالی و اداری
گزارشگیری از : کارکنان ریاست احیا و انکشاف دهات  ولایت