اعلان کارمند یابی مربوط وزارت اطلاعات و فرهنگ

کمیسیون مستقل اصلاحاتاداری وخدمات ملکی به منظور سپردن کار به اهل آن وتحقق اهداف عالی دولت در مورد اصلاح وایجاد اداره سالم به سلسله اعلان های قبلی در نظر دارد تا(بست های رتبه دوم پست:ریاست های مرکز ولایات مربوط به اطلاعات وفرهنگ) را به خاطر استخدام کارمند شایسته وکارفهم درپروسه رقابت آزاد قراردهد .  بناءً به اطلاع واجدین شرایط اعم از زن ومرد که تابعیت افغانی داشته باشند، رسانیده میشود تا خودرا درپست فوق الذکر کاندید نمایند .                                                             

 1. پست : رئیس تیاترملی

بست : رتبه دوم   

وزارت و یا اداره: وزارت اطلاعات وفرهنگ

موقیعت:  کابل

بخش: معینیت فرهنگ و هنر  

گزارش دهی به:معین امور فرهنگ وهنر

گزارشگیری از: آمرنمایشات، آمرتیاتر کودک، مدیرآرشیف هنری و مدیرعمومی تخنیک

هدف وظیفه :

 پلانگذاری ، سازماندهی ،کنترول ، رهبری ، فراهم آوری تسهیلات و زمینه سازی برای پیشکش نمودن اثرهای ناب تیاتری ،غنامندی و رشد آن درسراسرکشور. 

شرح وظایف:

 • طرح و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی جهت نیل به اهداف تعین شده.
 • رهبری ومدیریت کارمندان تحت اثر جهت حصول اطمینان ازاستخدام ،تشویق،رشد وآموزش آنها.
 • ارتباط مستقلانه وظیفوی با واحد های مرکزی ولایتی جهت آگاهی از چگونگی پیشبرد امور مربوطه .
 • ارایه مشوره های سودمند و مسلکی در جهت غنا مندی هنر تیاتر درسطح کشوربه آمریت های تحت اثر.
 • نظارت ازتطبیق اهداف وپروگرام های اداره مربوط جهت تطبیق اهداف اداره.
 • طرح برنا مه های دقیق کاری جهت تطبیق اهداف وپروگرام های اداره  غرض بهبود کیفیت کاری اداره.
 • تشویق تیاتریست های ممتا زو مؤ فق بخاطر رشد استعداد های هنری شان جهت عرضه خدمات بهتر .
 • جلب وجذب همکاری نهاد های فرهنگی داخلی – خارجی جهت تدویر ورکشاپ های آموزشی بشکل نظری وعملی به متقاضیا ن عرصه تیاتر.
 • ارائه مشوره در طرح و توسعه پالیسی تیاتر با رعایت ارزش های ملی فرهنگی جهت تنظیم فعالیت های هنری در کشور.
 • تنظیم امور ریاست ،تأمین شفافیت وحسابدهی ازاجرا آت کاری اداره  جهت دستیابی به اهداف لازمه.
 • اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات مطابق قوانین ، مقررات و اهداف وزارت برایش سپرده میشود.   

شرایط استخدام:

 • مقتضیات حد اقل برای این بست، در ماده (7) و (8)   قانون کارکنان خدمات ملکی، ذکر گردیده است.
 • درجه تحصیل حداقل لسانس
 • داشتن تجربه کاری 3 سال مرتبط به وظیفه .
 • مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره )
 • آشنائی با پروگرام های افس (ورد ، اکسل)
 • توانانی در اداره، رهبری، سازماندهی، کنترول و ارتباطات 
 1. پست : رئیس باستانشناسی

بست : رتبه دوم

وزارت و یا اداره: اطلاعات و فرهنگ

موقعیت: کابل

بخش: معینیت فرهنگ وهنر

گزارشدهی به:  معین فرهنگ وهنر 

گزارشگیری از:مدیر اجراییه،آمر ترمیم آثار،آمرحفریات و آمر مهندسی

 

هدف وظیفه:

اداره ، رهبری ،تنظیم وانسجام اموراجرائیوی ریاست مربوط غرض تحقق اهداف ومقا صد کاووش گرایانه ای اداره مربوط.

شرح وظایف:

 • ترتیب پلان کاری ریاست مطابق اهداف وپروگرامهای دولت  به منظور نیل به اهداف کاووشی  اداره مربوط.
 •  تنظیم امورریاست ،جمع آوری وحفاظت ازآثارمکتشفه  به منظورتحقق اهداف اساسی ریاست کاووشهای باستانی .
 • ارائه مشوره درغنا مندی اهداف و پروگرامهای اداره مربوط غرض بهبود کیفیت کاری واحد مربوطه.
 • تشخیص وپیشنهاد نیازمندیهای  بودجوی بر اساس پلان کاری سالانه به منظور رفع نیاز مندی های اداره مربوط.
 • تأمین ارتباط باسطح رهبری وزارت غرض اخذ هدایات ،حمایت های تخنیکی .احکام ،پالیسی ها وپلانهای اجرائ.
 • ایجاد میکانیزم کاووشگری جهت نیل به اهداف ازقبل تعین شده اداره مربوط.
 • تشخیص حجم وارزش خدمات درتطبیق پروگرامها طبق لایحه مربوط جهت تحقق اهداف اساسی اداره مربوط.
 • مدیریت ورهبری ادارات  وکارکنان تحت اثر غرض تسریع اجرات  کاووشگرایانه اداره مربوط.
 •  تامین ارتباط رسمی با نهادهای فرهنگی داخلی وجهانی(دافا ویونسکو)جهت تقویت برنامه های اجرائی اداره مربوط
 •  فراهم آوری ابزار های موردضرورت تیم های کاوشگر وراه اندازی سیمینارهای علمی جهت تحقق اهداف اساسی اداره مربوط
 • مراقبت ازتطبیق اهداف وپروگرامها ی کاووشگری جهت نیل به اهد اف اساسی اداره مربوط.
 • اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات مطابق قوانین ،مقررات ،لوایح  و اهداف وزارت بوی سپرده می شود.

شرایط استخدام:

 • مقتضیات حد اقل برای این بست, در ماده(7) و (8) قانون کارکنان خدمات ملکی, ذکر گردیده است.
 • درجه تحصیل حداقل  لسانس
 • داشتن تجربه کاری 3 سال مرتبط به وظیفه
 • مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره )
 • آشنائی با پروگرام های کمپیوتر
 • توانائی اداره ، رهبری، پلانگذاری و تامین ارتباطات

4.پست : رئیس موزیم ملی

بست : رتبه دوم

وزارت و یا اداره: اطلاعات و فرهنگ

موقعیت: کابل

بخش: معینیت فرهنگ و هنر

گزارشدهی به: معین  فرهنگو هنر

گزارشگیری از: آمر آرشیف آثار، مدیر عمومی ترمیم آثار، مدیر عمومی اتنوگرافی، مدیر عمومی محافظتی موزیم، آمر کیوریتوران و مدیر اداری

هدف وظیفه:

 اداره، رهبری، نظارت، هماهنگی فعالیت های موزیم ملی، تامین ارتباط با موسسات ذیربط ، فراهم آوری تسهیلات تخنیکی و ایجاد میکانیزم در جهت حفظ و نگهداری آثار تاریخی و فرهنگی کشور. 

شرح وظایف:

 • ترتیب پلان کاری ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی معینیت به منظور نیل به اهداف اساسی  اداره.
 • مدیریت کارمندان تحت اثر جهت حصول اطمینان ازاستخدام ، تشویق، رشد وآموزش آنها.
 • ارایه مشوره های مسلکی  در طرح،  توسعه و تطبیق پلان استراتیژیک امور فرهنگی جهت تنظیم فعالیت های فرهنگی در کشور.
 • تنظیم امور ریاست ،تأمین شفافیت وحسابدهی ازاجرا ات کاری اداره  جهت دستیابی به اهداف لازمه.
 • زمینه سازی تدویر نمایشگاه  در سطح ملی و بین المللی جهت شناساندن دست داشته های فرهنگی کشور.
 • ارتباط مداوم  با واحدهای دومی ولایتی جهت دست یابی به نتایج متوقعه.
 • تامین ارتباط با شورای موزیم ها وسازمانهای فرهنگی ملل متحد یونسکو و سایر حلقات فرهنگی در سطح  جهان جهت تغذیه و غنامندی پروسه های موزیم داری در کشور. 
 • ارائه مشوره  های مفید و مسلکی به اعضای مسلکی موزیم  غرض بهبود کیفیت کاری واحد مربوطه.
 • تشخیص وپیشنهاد نیازمندیهای  بودجوی بر اساس پلان کاری سالانه به منظو ر رفع نیاز مندی های اداره مربوط
 • نظارت از تطبیق پالیسی امور فرهنگی در عرصه های مربوط جهت نیل به اهداف اساسی اداره مربوطه.
 • اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات مطابق قوانین ، مقررات و اهداف وزارت  بوی سپرده میشود.

شرایط استخدام:

 • مقتضیات حد اقل برای این بست, در ماده(7) و (8) قانون کارکنان خدمات ملکی, ذکر گردیده است.
 • درجه تحصیل حد اقل لسانس
 • داشتن 3 سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه
 • مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره )
 • توانائی در اداره، رهبری، سازماندهی، ارتباطات و موزیم داری
 • آشنائی با لسان انگلیسی و  پروگرام های کمپیوتر (ورد و اکسل)

 

 1. پست : رئیس موسیقی 

بست : رتبه دوم

وزارت و یا اداره:وزارت اطلاعات وفرهنگ

موقعیت: کابل

بخش: معینیت فرهنگ و هنر     

گزارشدهی به:  معین فرهنگ و هنر

گزارشگیری از: آمر تنظیم فعالیت های هنری و آمر آموزش موسیقی.

 

هدف وظیفه:

  اداره، رهبری، سازماندهی ، توسعه و رشد هنر موسیقی و معرفی موسیقی اصیل کشور از طریق تدویر کنسرت های ملی و بین المللی جهت تحقق اهداف اداره مربوطه.  

 

شرح وظایف:

 • تهیه و ترتیب پلان کاری  در مطابقت به پلان عمومی وزارت به منظور نیل به اهداف تعین شده اداره.
 • اداره، رهبری ومدیریت کارمندان تحت اثر جهت حصول اطمینان ازاستخدام ،تشویق،رشد وآموزش آنها.
 • تشخیص نیازمندی های بودجوی به اساس پلان کاری سالانه وزارت جهت بدست آورد ن اهداف اداره .
 • ارائه مشوره در طرح و توسعه پالیسی هنر موسیقی با رعایت ارزش های ملی فرهنگی جهت تنظیم فعالیت های هنری در کشور.
 • تنظیم امور ریاست ،تأمین شفافیت وحسابدهی ازاجرا آت کاری اداره  جهت دستیابی به اهداف لازمه.
 • زمینه سازی تدویرکنسرت ها  در سطح ملی و بین المللی جهت شناساندن موسیقی اصیل کشور.
 • ایجاد میکانیزم  جهت حفظ و نگداشت داشته های هنری کشور و معرفی  موسیقی اصیل افغانی به علاقه مندان.
 • زمینه سازی تدویر برنامه  آموزشی موسیقی بمنظور رشد استعداد های هنری جوانان در عرصه موسیقی.
 • کنترول از فعالیت گروه های هنری در عرصه موسیقی به منظور تنظیم فعالیت های هنری در کشور.
 • نظارت از جمع آوری مقدار پول تثبیت شده از هنرمندان جهت ارسال آن به بودجه دولت.
 • اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات مطابق قوانین ، مقررات و اهداف وزارت سپرده میشود.

شرایط  استخدام:

 • مقتضیات حد اقل برای این بست, در ماده(7) و (8) قانون کارکنان خدمات ملکی, ذکر گردیده است.
 • درجه تحصیل حد اقل لسانس
 • داشتن تجربه کاری 3 سال مرتبط به وظیفه
 • مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره )
 • آشنائی با پروگرام های افس (ورد ، اکسل)
 • توانانی در اداره، رهبری، کنترول، پلان گذاری و ارتباطات را داشته باشد.

 

 1. پست : رئیس انتشارات کتب بیهقی

بست : رتبه دوم

وزارت و یا اداره: اطلاعات و فرهنگ

موقعیت: کابل

بخش: معینیت نشرات

گزارشدهی به:  معین نشرات 

گزارشگیری از:مدیرعمومی فروشات،آمر طبع ونشرکتب،مدیراداری،آمرنگارش قرآنکریم

هدف وظیفه:

 اداره ، رهبری ،تنظیم وانسجام اموراجرائیوی ریاست مربوط غرض تحقق اهداف ومقا صد اداره مربوط.

شرح وظایف:

 • ترتیب پلان کاری ریاست مطابق اهداف وپروگرامهای دولت  به منظور نیل به اهداف اساسی  اداره مربوط.
 • مراقبت وانتظام امورنشراتی ونظارت ازاجراآت کاری تمام کارکنان جهت دستیابی به اهداف مطلوبه اداره مربوطه
 • ارائه مشور ه درغنا مندی اهداف وپروگر امهای اداره مربوط غرض بهبود کیفیت کاری واحد مربوطه.
 • تشخیص وپیشنهاد نیازمند یهای  بودجوی بر اساس پلان کاری سالانه به منظو ر رفع نیاز مندی های اداره مربوط.
 • ارائه گزارش ازروند فعالیت ها وایجاد غرفه های فروش درولایات جهت دست یابی به نتایج مورد نظر اداره.
 • تأمین ارتباط باسطح رهبری وزارت غرض اخذ هدایات ،حمایت های تخنیکی .احکام ،پالیسی ها وپلانهای اجرائی.
 • ارتباط مستقلانه وظیفوی باادارات تحت اثرغرض اگاهی از روند اجراآت کارکنان تحت اثر.
 • تشخیص حجم وارزش خدمات درتطبیق پروگرامها طبق لایحه مربوط جهت تحقق اهداف اساسی اداره مربوط.
 • مدیریت ورهبری ادارات  وکارکنان تحت اثر غرض تسریع اجراآت درعرضه خدمات  به مراجعین کتابخانه .
 • جمع آوری وچاپ آثار خطی وکتب مورد ضرورت مشتریان دراسرع وقت جهت دستیابی به اهداف مورد نظر اداره.
 • اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات مطابق قوانین ،مقررات ولوایح  بوی سپرده می شود.

شرایط استخدام:

 • مقتضیات حد اقل برای این بست, در ماده(7) و (8) قانون کارکنان خدمات ملکی, ذکر گردیده است.
 • درجه تحصیل حداقل لیسانس
 • 3 سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه
 • مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره )
 • آشنائی با پروگرام های کمپیوتر
 • توانائی اداره ، رهبری، پلانگذاری و تامین ارتباطات

 

 1. پست : مشاور حقوقی امورجوانان

بست : رتبه دوم

 وزارت یا اداره:  اطلاعات وفرهنگ

موقعیت: کابل

بخش:  معینیت جوانان

گزارشدهی به: معین جوانان

گزارشگیری از: ندارد

 

هدف وظیفه:

ارائه مشوره های حقوقی  به معین امور جوانانجهت تحقق اهداف معینیت امور جوانان.

شرح وظایف:

 • طرح و ترتیب پلان کاری ماهواروسالانه در مطابقت به پلان عمومی وزارت جهت نیل به اهداف تعین شده .
 • ارائه مشوره به معین در مورد مسایل حقوقی، به شمول بررسی تطبیق قوانین مرتبط با حیطه کاری وزارت و رسیدگی به جنبه های حقوقی موانع اداری جهت بهبود کارمعینیت جوانان .
 •   ارائیه طرحها ی مشخص جهتشرح قوانین جدید و تفسیر قوانین در ساحات مربوطه کاری بخاطر ترتیب وتنظیم بهترپالیسی های امورجوانان درسطح کشور .
 • نمایندگی ازمعینیت امورجوانان نزد سایرنهادها،ادارات دولتی ومٶسسات بین المللی دررابطه به مسایل حقوقی جوانان غرض معرفی نسل جوان کشوربه ادارات ملی وبین المللی  .
 • طرح ،تدوین وطی مراحل قوانین و مقررات امورجوانان به همکاری مستقیم اعضای معینیت و ارگان های ذیربط جهت طی مراحل بعدی قوانین وعملی ساختن آن برای رشد جوانان کشور.
 • بررسی و تطبیق قوانین امور معینیت جوانان جهت فراهم آوری راپور های خلاصه، مشوره، تحلیل و پیشنهادات پالیسی
 • ارائه خدمات حقوقی به شمول بررسی قراردادها، توافقات بین المللی جهت بدست اوردن یکی ازاهداف معینیت.
 • تدویر کنفرانس ها، سیمینارها و ورکشاپ های توضیحی غرض معرفی ومطرح ساختن نسل جوان کشوروهمچنان جلب جذب دونرها وسازمان های که علاقه مند به کمک باشند .
 •  اجرای سایر وظایف که از طرف شخص وزیر مطابق قوانین ، مقررات و اهداف سپرده میشود.

 

شرایط استخدام:

 • مقتضیات حد اقل برای این بست, در ماده(7) و (8) قانون کارکنان خدمات ملکی, ذکر گردیده است.
 • درجه تحصیل حداقل لسانس
 • تجربه کاری 3 سال مرتبط بوظیفه.
 • مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره )
 • آشنایی با تکنالوژی معلوماتی و توانائی استفاده از برنامه های آفیس (ورد و اکسل) ولسان انگلیسی.
 • مهارت های تحلیل وتجزیه، تحقیق ،بررسی ،اداره وافهام وتفهیم.

 

 1. پست : رئیس خدمات جوانان وارتباط خارجی

بست : رتبه دوم

وزارت و یا اداره: وزارت اطلاعات وفرهنگ

موقعیت: کابل

بخش: معینیت امور جوانان /ریاست خدمات جوانان وارتباط خارجی

گزارشدهی به: معین امور جوانان

گزارشگیری از: آمریت خدمات دواطلبی (رضا کاران) جوانان / آمریت سکالرشیب جوانان / آمریت تبادل تجارب وفرهنگ جوانان

 

هدف وظیفه:

اداره ، رهبری ،پلانگذاری،سازمناندهی، فراهم آوری تسهیلات آموزشی برای جوانان در خارج از کشور و طرح برنامه های اعزام جوانان به خارج از کشور.

 

شرح وظایف:

 

 • طرح وترتیب پلان کاری درمطابقت به پلان عمومی جهت تحقق  اهداف و برنامه های ازقبل تعین شده اداره.
 • رهبری، نظارت و مدیریت کارمندان تحت اثر جهت حصول اطمینان ازاستخدام ، تشویق، رشد وآموزش آنها.
 • تامین ارتباط با نهاد های داخلی و خارجی به منظور فراهم آوری تسهیلات آموزشی در داخل وخارج از کشور برای جوانان.
 • زمینه سازی بستر مناسب به خاطر اشتراک فعال جوانان در درحیات اجتماعی ، اقتصادی،  سیاسی وفرهنگی کشور.
 • تشخیص حجم وارزش خدمات درراستای تطبیق اهداف وبرنامه ها وارتباط مستقل وظیفوی باادارات وکارکنان تحت اثر.
 • تامین ارتباط با نهاد های تحصیلی دولتی و موسسات تحصیلی خصوصی جهت معرفی جوانان به نهادهای تحصیلی.
 • تلاش وتشویق جوانان ونوجوانان بخاطر اجرای  خدمات داوطلبانه  ورضاکارانه درروند بازسازی ، نوسازی وتامین صلح درکشور.
 • طرح پالیسی اعزامی جوانان به خارج از کشور جهت تبادل تجارب با هدف تقویت جوانان از لحاظ علمی، فنی و ظرفیتی.
 • تشخیص نیاز مندی های بودجوی به اساس پلان کاری سالانه به منظور نیل به اهداف مورد نظر اداره مربوط.
 • اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات مطابق قوانین ، مقررات و اهداف وزارت برایش سپرده میشود.

شرایط استخدام:

 • مقتضیات حد اقل برای این بست, در ماده(7) و (8) قانون کارکنان خدمات ملکی, ذکر گردیده است.
 • درجه تحصیل حد اقل لسانس
 • داشتن تجربه کاری 3 سال مرتبط به وظیفه .
 • مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره )
 • آشنائی با پروگرام های افس (ورد ، اکسل)
 • توانائی در ادار، رهبری،  کنترول و ارتباطات را داشته باشد.

 

 1. پست : رئیس مراکز رشد ، مصونیت و اموزش جوانان 

بست :رتبه دوم

وزارت و یا اداره: اطلاعات و فرهنگ

موقعیت: کابل

بخش: ریاست مراکز رشد ،مصونیت و آموزش جوانان /معینیت امور جوانان 

گزارشدهی به:  معین امور جوانان  

گزارشگیری از: آمر مصونیت و حفاظت جوانان و آمر خدمات آموزشی و حرفوی جوانان.

هدف وظیفه:

 اداره، رهبری، سازماندهی و تنظیم فعالیت بخش های مربوطه، تامین ارتباط با مراکز آموزشی،  ورزشی و صحی جهت تحقق اهداف اداره مربوطه.  

شرح وظایف:

 

 • ترتیب پلان کاری در مطابقت با پلان عمومی معینیت به منظور نیل به اهداف تعین شده اداره.
 • رهبری و مدیریت کارمندان تحت اثر جهت حصول اطمینان ازاستخدام ،تشویق،رشد وآموزش آنها.
 • اتخاذ تصامیم در جهت تحقق اهداف و برنامه های کاری اداره مربوطه.
 • تنظیم امور ریاست ،تأمین شفافیت وحسابدهی ازاجرا آت کاری اداره  جهت دستیابی به اهداف لازمه.
 • ارائه مشور ه درغنا مندی اهداف وپروگرامهای اداره مربوط غرض بهبود کیفیت کاری واحد مربوطه.
 • تامین ارتباط با نهاد های آموزشی، صحی و ورشی به منظور فراهم آوری خدمات آموزشی، صحی و ورزشی برای جوانان.
 • زمینه سازی اشتراک فعال جوانان در ورکشاپ ها  ، کنفرانسها ، و سیمینار های آموزشی ، ورزشی و صحی       بمنظور اگاهی بیشتر جوانان .
 • ایجاد میکانیزم موثر جهت استماع شکایات جوانان و دریافت راه حل ها در امور شکایات واصله از مرکز و ولایات.
 • تحلیل و حل مشکلات جوانان درعرصه آموزش ،حرفه ، تکنالوژی معلوماتی ، مصونیت و حفاظت به منظورخدمات بهتربرای جوانان و نو جوانان در مرکز و ولایات .
 • عقد پروتوکول با موسسات تحصلی دولتی و خصوصی به منظور معرفی جوانان مستعد به موسسات تحصیلات عالی.
 • اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات مطابق قوانین ، مقررات و اهداف وزارت  سپرده میشود.

 

شرایط استخدام:

 • مقتضیات حد اقل برای این بست, در ماده(7) و (8) قانون کارکنان خدمات ملکی, ذکر گردیده است.
 • درجه تحصیل حد اقللسانس
 • داشتن تجربه کاری 3 سال مرتبط به وظیفه .
 • مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره )
 • آشنائی با پروگرام های (ورد و اکسل)
 • توانائی در اداره، کنترول، پلان گزاری و ارتباطات را داشته باشد.

 

 1. پست : ریاست هماهنگی برنامه ها وانکشاف پالیسی جوانان

بست : رتبه دوم

وزارت و یا اداره: اطلاعات و فرهنگ

موقعیت: کابل

بخش: معینیت امورجوانان

گزارشدهی به:  معین امورجوانان 

گزارشگیری از:مدیراجرائیه ،آمرهماهنگی برنامه ها وانکشاف پالیسی ها،آمراحصائیه وتحقیق،آمرنظارت وارزیابی برنامه ها

 

هدف وظیفه:

 اداره ، رهبری ،تنظیم وانسجام اموراجرائیوی ریاست مربوط غرض تحقق اهداف ومقا صد اداره مربوط.

شرح وظایف:

 • ترتیب پلان کاری ریاست مطابق اهداف وپروگرامهای دولت  به منظور نیل به اهداف اساسی  اداره مربوط.
 • ایجاد میکانیسم سالم درجهت تهیه وتنظیم  پروگرام ها وهماهنگی تمام برنامه های معینیت امورجوانان
 • مدیریت ورهبری ادارات تحت اثروفراهم آوری زمینه های لازم جهت طرح وانکشاف پالیسی امور جوانان.
 • طرح برنامه ها ی مؤثر وانکشاف پالیسی هاغرض انسجام جوانان و تأمین روابط بانهادهای داخلی وخارجی
 •   فراهم آوری زمینه های  برگزاری کنفرانسها ی نظرخواهی درمرکز و ولایات جهت طرح پالیسی امور جوانان، تنظیم وانکشاف پالیسی تبادل تجارب وتدویر کورسهای آموزشی جهت تقویت جوانان کشور.
 • ارائه مشور ه درغنا مندی اهداف وپروامهای اداره مربوط غرض بهبود کیفیت کاری واحدمربوطه.
 • تشخیص وپیشنهاد نیازمندیهای  بودجوی بر اساس پلان کاری سالانه به منظو ر رفع نیاز مندی های اداره مربوط.
 • ارائه گزارش ازروند فعالیت ها به مقام ذیصلاح ،ارتباط مستقلانه وظیفوی باکارکنان تحت اثر وتشخیص حجم وارزش خدمات درتطبیق اهداف وپروگرامهای مورد نظر جهت تحقق اهداف اساسی اداره مربوط وتثبیب جایگاه جوانان کشور.
 • تأمین ارتباط باسطح رهبری وزارت غرض اخذ هدایات ،همایت های تخنیکی .احکام ،پالیسی ها وپلانهای اجرائ.
 • اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات مطابق قوانین ،مقررات ولوایح  بوی سپرده می شود.

شرایط استخدام:

 • مقتضیات حد اقل برای این بست, در ماده(7) و (8) قانون کارکنان خدمات ملکی, ذکر گردیده است.
 • درجه تحصیل حداقل لسانس
 • داشتن 3 سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه
 • مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره )
 • آشنائی با پروگرام های کمپیوتر (ورد و اکسیل)
 • توانائی اداره ، رهبری، پلانگذاری و تامین ارتباطات

 

 1. پست : رئیس افغان فلم

بست : رتبه دوم

وزارت و یا اداره: وزارت اطلاعات وفرهنگ

موقعیت: کابل

بخش: معینیت فرهنگ و هنر

گزارشدهی به: معین فرهنگ و هنر

گزارشگیری از: آمر تورید فلم ومراقبت سینما ها، آمرتولید وتخنیک فلم ، آمرکارگردانان

 

هدف وظیفه:

 پلانگذاری،رهبری،کنترول اداره،سازماندهی وفراهم ساختن زمینه برای تهیه و پیشکش نمودن فلم های هنری ومستند درجهت غنامندی و رشد هنرسینما درسراسرکشور. 

شرح وظایف:

 • تهیه ، ترتیب پلان کاری اداره اخذ منظوری و مراقبت از  تطبیق اهداف و برنامه های اداره.
 • ارایه مشوره های سودمند و مسلکی  به معین امور فرهنگ وهنر در جهت غنا مندی برنامه های اداره.
 • تشخیص حجم وارزش خدمات درتطبیق پروگرام ها، مراقبت ازتطبیق اهداف پروگرام های اداره مربوطه .
 • تشخیص وپیشنهاد نیاز های بودجوی به اساس پلان کارسالانه جهت حل مشکلات بودجوی اداره .
 • رهبری ومدیریت کارمندان تحت اثر جهت حصول اطمینان ازاستخدام ،تشویق،رشد وآموزش آنها.
 • سازماندهی وفراهم ساختن زمینه برای تهیه و پیشکش نمودن فلم های هنری ومستند درجهت غنامندی و رشد هنرسینما درسراسرکشور. 
 • افتتاح فلم هایافغانی درسینما ها وجشنواره ها ی داخلی وخارجی غرض به نمایش قرار دادن آن به علاقمندان. 
 • مراقبت ازتمام امورمربوط به کارگردانان وسناریونویسان به منظور بهبود کیفیت فلم سازی در ریاست افغان فلم.
 • اشتراک فعال درتصمیم گیری سطح رهبری ریاست پیرامون تولید فلم های سینمائی ودیجیتلی به منظورابرازنظردر فعالیت های تولیدی ریاست افغان فلم.
 • اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات،مطابق قوانین،مقررات واهداف وزارت سپرده میشود.

 

شرایط استخدام:

 • مقتضیات حد اقل برای این بست، در ماده (7) و (8) قانون کارکنان خدمات ملکی، ذکر گردیده است.
 • درجه تحصیل حداقل لسانس
 • داشتن تجربه کاری 3 سال مرتبط به وظیفه .
 • مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره )
 • آشنائی با پروگرام های افس (ورد ، اکسل)
 • توانانی رهبری و کنترول اداره. 
 • اشنائی کامل با تمام استندرد های تخنیکی ،فنی وهنری درعرصه تولید وتورید فلم های هنری  .
 • پست : رئیس فرهنگ مردم

بست : رتبه دوم

وزارت و یا اداره: وزارت طلاعات وفرهنگ

موقعیت: کابل

بخش: ریاست فرهنگ مردم

گزارشدهی به: معینیت امور فرهنگ وهنر

گزارشگیری از: آمریت گسترش فرهنگ وادبیات ، آمریت فرهنگ مردم وآمریت برگزاری محافل وهمایشها

 

هدف وظیفه:

 پلانگذاری ، سازماندهی ،مدیریت ورهبری جهت حفظ وحراست ازمواریث فرهنگی؛احیای فرهنگ مردم.

شرح وظایف:

 • طرح وترتیب ترتیب پلان کاری درمطابقت به پلان عمومی جهت تحقق اهداف ازقبل تعین شده اداره مربوط.
 • ارائه مشوره های سالم وسودمندددرراستای امورفرهنگی جهت غنا مندی برنامه ها وتسریع روند اموراداره مربوط.
 • تشخیص وپیشنهاد نیاز مندی های بودجوی براساس پلان کاری سالانه جهت تحقق اهداف مورد نظراداره مربوط
 • نظارت ازتأمین  روابط با نهاد های فرهنگی و هنری که جهت تدویر محافل فرهنگی ،سیمینار های علمی وارزیابی آثار فرهنگی و هنری
 • رهبری ،مدیریت وانسجام امور وتنظیم حجم کار و ماهیت وظیفه ادارات تحت اثرجهت تسریع روند اجراآت اداره مربوط.
 • مدیریت ،مراقبت وبررسی تمام فعالیت های مرتبط به  جمع آوری ونشرمطالبفلکلور جهت احیا وتقویت فرهنگ مردم کشور.
 • ایجاد هماهنگی درست و ارتباط منظم با آمریت های تحت اثرجهت جلوگیری از ضیاع وقت وبهبود کیفیت کاری. .
 • تآمین روابط منطقی ورسمی بامقامات ذیصلاح جهت اخذ پالیسی ها ،طرح های هدایات وراهنمائ های لازم
 • مراقبت ازتطبیق اهداف وپروگرامها وارائه گزارش ازروند اجراآت وفعالیت های اداره مربوط.پ
 • اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات مطابق قوانین ، مقررات و اهداف وزارت  سپرده میشود.

شرایط استخدام:

 • مقتضیات حد اقل برای این بست, در ماده(7) و (8) قانون کارکنان خدمات ملکی, ذکر گردیده است.
 • درجه تحصیل حداقل لسانس
 • داشتن تجربه کاری 3 سال مرتبط به وظیفه .
 • مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره )
 • آشنائی با پروگرام های (ورد و اکسل)
 • قدرت ومهارت رهبری ،مدیریت وکنترول اداره.
 • پست : رئیس کتابخانه های عامه

بست : رتبه دوم

وزارت و یا اداره: اطلاعات و فرهنگ

موقعیت: کابل

بخش: معینیت فرهنگ و هنر

گزارشدهی به:  معین فرهنگ و هنر 

گزارشگیری از:مدیر اداری،آمر کتابخانه مرکز،مسؤل کتابخانه سیار،مدیر کتلاک وتصنیف،آمر کتابخانه های نواحی وولسوالی ها

 

هدف وظیفه:

 اداره ، رهبری ،تنظیم وانسجام اموراجرائیوی ریاست مربوط غرض تحقق اهداف ومقا صد اداره مربوط.

شرح وظایف:

 • ترتیب پلان کاری ریاست مطابق اهداف وپروگرامهای دولت  به منظور نیل به اهداف اساسی  اداره مربوط.
 •  تنظیم امور ریاست ،تأمین شفافیت وحسابدهی ازاجرا آت کاری اداره  جهت دستیابی به اهداف لازمه.
 • ارائه مشور ه درغنا مندی اهداف وپروگرامهای اداره مربوط غرض بهبود کیفیت کاری واحد مربوطه.
 • تشخیص وپیشنهاد نیازمندیهای  بودجوی بر اساس پلان کاری سالانه به منظو ر رفع نیا زمندی های اداره مربوط.
 • جمع آوری گزارشات اجراآت کاری تمام بخشهای مربوطه غرض ارائه آن به مقامات ذیصلاح.
 • تأمین ارتباط باسطح رهبری وزارت غرض اخذ هدایات ،حمایت های تخنیکی .احکام ،پالیسی ها وپلانهای اجرائی.
 • ایجاد میکانیزم تحقیقاتی ،تجسسی وپژوهشی به منظور غنا مندی کتابخانه های عامه
 • ارتباط مستقلانه وظیفوی باادارات تحت اثرغرض اگاهی از روند اجراآت کارکنان تحت اثر.
 • تشخیص حجم وارزش خد مات درتطبیق پروگرامها طبق لایحه مربوط جهت تحقق اهداف اساسی اداره مربوط.
 • مدیریت ورهبری ادارات  وکارکنان تحت اثر غرض تسریع اجراآت درمسیر عرضه خدمات  به مراجعین کتابخانه .
 • مراقبت ازتطبیق اهداف وپروگرامها وایجاد روحیه همکاری میان کارکنان جهت نیل به اهد اف اساسی اداره مربوط.
 • اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات مطابق قوانین ،مقررات ولوایح  بوی سپرده می شود.

شرایط استخدام:

 • مقتضیات حد اقل برای این بست, در ماده(7) و (8) قانون کارکنان خدمات ملکی, ذکر گردیده است.
 • درجه تحصیل حداقل لسانس
 • داشتن 3 سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه
 • مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره )
 • آشنائی با پروگرام های کمپیوتر
 • توانائی اداره ، رهبری، پلانگذاری و تامین ارتباطات

 

 1. پست : رئیس هنرستان 

بست : رتبه دوم

وزارت و یا اداره: اطلاعات وفرهنگ

موقعیت:  کابل 

بخش:  معینیت فرهنگ و هنر

گزارشدهی به: معین فرهنگ و هنر

گزارشگیری از: آمرهنرستان غلام محمدمیمنگی ،آمرنگارستان ملی ومدیراجرائیه

 

هدف وظیفه:

اداره،رهبری،کنترول و نظارت ازتمام فعالیت های هنری که درجهت تقویت ومعریفی  هنرنقاشی، رسامی، خطاطی  ورشد صنایع دستی انجام می گردد.

شرح وظایف :

 

 • ترتیب پلان کاری درمطابقت باپلان عمومی به منظورنیل به اهداف ازقبل تعین شده اداره مربوط.
 • ایجاد میکانیسم جمع آوری ،حفظ ونگهداری آثارهنری  هنرمندان کشورجهت زنده نگهداشتن فرهنگ اصیل کشور.
 • ارایه مشوره های مسلکی درغنامندی اهداف وپروگرام های اداره مربوط جهت تحقق نتایج  مطلوبه اداره مربو
 • ارتباط مستقلانه وظیفوی باادارات تحت اثرمرکزی وولایتی جهت بهبودکیفیت انجام امورمربوط.
 • ایجاد میکانیزم ، ارزیابی آثار،اسناد تاریخی ومعاصر باهدف تعین قیمت ارزش معنوی وفرهنگی آثار .
 • تشخیص حجم وارزش خدمات درتطبیق پروگرام ها طبق لایحه مربوط جهت انجام بهترامور.
 •  مدیریت ومراقبت ازتطبیق اهداف وپروگرامهای هنری جهت رشدوانکشاف هنرهای زیباوصنایع دستی کشور.
 •  فراهم آوری زمینه  برگذاری نمایشگاههای هنری جهت شناساندن هنر خطاطی،رسامی وصنایع  دستی کشور.
 • جلب همکاری نهادهای فرهنگی داخلی وخارجی جهت تدویرورکشاپ های آموزشی بشکل نظری وعملی برای متقاضیان درعرصه هنرهای زیبا وصنایع دستی.
 • اجرای سایر وظایف که  مطابق قانون ،مقررات ولوایح ازطرف مقامات ذیصلاح بوی سپرده می شود.

شرایط استخدام:

 • مقتضیات حد اقل برای این بست, در ماده(7) و (8) قانون کارکنان خدمات ملکی, ذکر گردیده است.
 • درجه تحصیل حداقل لسانس
 • داشتن 3 سال تجربه کار ی مرتبط به وظیفه.
 • مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره )
 •  آشنائی با پروگرام های کمپیوتر( ورد و اکسل)
 • توانائی مدیریت ،کنترول و تطبیق برنامه های اداره مربوط.

 

 1. پست : رئیس نشرات

بست : رتبه دوم

وزارت و یا اداره: اطلاعات و فرهنگ

موقعیت:  کابل

بخش:  معینیت نشرات

گزارشدهی به:  معین نشرات

گزارشگیری از:  آمر اخذ اعلانات، آمر مرکز بین المللی مطبوعات و آمر ارزیابی نشرات و ارتباط عامه

 

هدف وظیفه:

 اداره ، رهبری ،تنظیم وانسجام امور نشرات غرض تحقق اهداف ومقا صد اداره مربوط.  

شرح وظیفه :

 

 • طرح و ترتیب پلان کاری سالانه در مطابقت به پلان عمومی ریاست به منظور نیل به اهداف وزارت.
 • تنظیم امور ریاست ،تأمین شفافیت وحسابدهی ازاجرا آت کاری اداره  جهت دستیابی به اهداف لازمه.
 • ارائه مشور ه درغنا مندی اهداف وپروگرامهای اداره مربوط غرض بهبود کیفیت کاری واحد مربوطه.
 • تشخیص وپیشنهاد نیازمندیهای  بودجوی بر اساس پلان کاری سالانه به منظو ر رفع نیاز مندی های اداره مربوط.
 • ایجاد میکانیزم موثر جهت جلوگیری از نشر و نصب  لوایح که مغایربا زبان وفرهنگ کشور بوده  باشد.
 • کنترول و نظارت از فعالیت بخش های تحت اثر جهت انسجام و هماهنگی پروگرامهای اداره مربوطه.
 • تأمین ارتباط باسطح رهبری وزارت غرض اخذ هدایات ،همایت های تخنیکی .احکام ،پالیسی ها وپلانهای اجرائی .
 • ارتباط مستقلانه وظیفوی باادارات تحت اثرغرض آگاهی از روند اجراآت کارکنان تحت اثر.
 • تشخیص حجم وارزش خدمات درتطبیق پروگرامها طبق لایحه مربوط جهت تحقق اهداف اساسی اداره مربوط.
 • مدیریت ورهبری ادارات  وکارکنان تحت اثر غرض تسریع اجرات درمسیر عرضه خدمات  به مراجعین.
 • مراقبت ازتطبیق اهداف وپروگرامها وایجادروحیه همکاری میان کارکنان جهت نیل به اهد اف اساسی اداره مربوط
 • اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات مطابق قوانین ، مقررات و اهداف وزارت  سپرده میشود.

شرایط استخدام:

 • مقتضیات حد اقل برای این بست, در ماده(7) و (8) قانون کارکنان خدمات ملکی, ذکر گردیده است.
 • درجه تحصیل حداقل لسانس
 • داشتن تجربه کاری 3 سال مرتبط به وظیفه
 • مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره )
 • توانائی در اداره، هماهنگی و ارتباطات را داشته باشد
 • آشنائی با پرگرام های کمپیوتر( ورد و اکسل)
 • مهارت با لسان انگلیسی را داشته باشد.

 

 

 1. پست : رئیس اطلاعات و فرهنگ (پراوان ،لوگر ،پکتیکا ،بدخشان ،بامیان، نورستان، دایکندی، پکتیا،میدان وردک، بادغیس، فراه، نیمروز، هلمند، کندهار، زابل، ارزگان، کاپیسا، غزنی، ننگرهار، لغمان، کنرها، تخار، بغلان،کندز،سمنگان،بلخ،جوزجان،فاریاب،هرات،غور،سرپل،خوست،پنجشیر)

بست: رتبه دوم (33 بست)

وزارت و یا اداره: اطلاعات و فرهنگ

موقعیت: ولایات مربوطه

بخش: ریاست اطلاعات و فرهنگ                           

گزارشدهی به:  معین نشرات

گزارشگیری از: مدیر مالی و اداری، آمر فرهنگ و گرځندوی، آمراطلاعات  و مدیر عمومی امورجوانان

هدف وظیفه:

اداره، رهبری، تنظیم، انسجام امور، تجلیل روزهای تاریخی و مذهبی و ایجاد میکانیزم موثر جهت حفظ و نگهداشت میراث های فرهنگی کشور.

شرح وظایف:

 • طرح و ترتیب پلان کاری ریاست در مطابقت به پلان عمومی وزارت به منظور نیل به اهداف تعین شده اداره.
 • مدیریت کارمندان تحت اثر جهت حصول اطمینان ازاستخدام ، تشویق، رشد وآموزش آنها.
 • سعی و تلاش در جهت معرفی ساحات باستانی و آبدات تاریخی از طریق رسانه های نوشتاری و شنیداری.
 • نظارت از تطبيق قوانین، مقررات، و پاليسی های وزارت  در بخش های کاری مربوطه بمنظور ايجاد هم آهنگی.
 • سازماندهی، هماهنگی برنامه های امور جوانان و تجلیل از روزهای تاریخی و مذهبی در سطح ولایت جهت دست یابی به نتایج متوقعه.
 • تامین ارتباطات با وزارت و واحد های مرکزی غرض اخذ هدایات، حمایت های تخنیکی، رهنمائی ها، احکام، پایسی ها و پلان های اجرائیوی، و تطبیقی.
 • زمینه سازی تدویر نمایشگاه  در سطح ولایت جهت شناساندن دست داشته های فرهنگی کشور.
 • تثبیت و تدوین بودجه مورد ضرورت و حصول اطمینان از اجرای بموقع تخصیصات منظور شده غرض پیشبرد و عرضه خدمات بهتر.
 • تقویت روح ابتکار در تمام زمینه های هنری از طریق تشویق و حمایت نویسنده گان، شعرا و هنرمندان.
 • ایجاد میکانیزم  موثر جهت حفظ و نگداشت میراث های فرهنگی کشور وشمولیت  آن درلست میراث های جهانی.
 • اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات مطابق قوانین ، مقررات و اهداف وزارت به وی  سپرده میشود.

شرایط استخدام:

 • مقتضیات حد اقل برای این بست, در ماده(7) و (8) قانون کارکنان خدمات ملکی, ذکر گردیده است.
 • درجه تحصیل حداقل لسانس
 • داشتن 3 سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه
 • مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره )
 • آشنائی با پروگرام های کمپیوتر و لسان انگلیسی
 • توانائی در اداره ، رهبری، پلانگذاری و ارتباطات را داشته باشد.

 

امتیازات :

 • معاش ماهوار (سیستم رتب و معاش)
 • رخصتی های سالانه ،ضروری و مریضی مطابق قانون مامورین اجراء میشود.
 • وسیله ترانسپورتی در جریان کار از طرف اداره تأمین میشود.

اشخاص واجد شرایط از تاریخ نشراعلان الی23/7/ 1390 می توانند فورمه های مخصوص در خواستی را ازساعت 9 قبل از ظهر الی4 بعد از ظهراز مؤظفین ریاست اجرائیه بورد تعیینات خدمات ملکی  واقع محوطه صدارت سابقه اخذ وبعداز خانه پوری دو باره به ایشان بسپارند. در صورت ضرورت به شماره تیلفون (0799534946) تماس گیرند، معلومات لازم داده خواهد شد. همچنان می توانند که لایحه وظایف و فورم کاریابی را بطور آنلاین روی صفحه اینترنیتی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی به آدرس ذیل دریافت نمایند:http://www.iarcsc.gov.af/ ناگفته نماند تاریخ مصاحبه بعدازبررسی مقدماتی توسط نامه رسمی به شخص کاندید خبر داده میشود لذا آدرس مشخص خویش راتوام بانمرات تیلفون در فورمه درخواستی طور دقیق باید بنویسند. بعداز سپری شدن مدت معینه  درخواستی پذیرفته نمی شود.

توجه:خدمات ملکی متعلق به تمام مردم افغانستان است. همه اقشار ، مخصوصاً زنان میتوانند در این پروسه رقابتی اشتراک فعال نمایند. هنگام مراجعه یک قطعه فوتو وکاپی اسناد تحصیلی خویش را همراه داشته باشند.