اعلان کارمند یابی مربوط وزارت کار،امور اجتماعی،شهداومعلولین

کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی به منظور سپردن کار به اهل آن و تحقق اهداف عالی دولت در مورد اصلاح و ایجاد اداره سالم به سلسله اعلان های قبلی  در نظر دارد تا(بست رتبه دوم پست: ریاست پلان ،انسجام وبرنامه ریزی) را به خاطر استخدام کارکنان شایسته و کار فهم در پروسه رقابت آزاد قرار دهد بناءً به اطلاع واجدین شرایط اعم از مرد وزن که تابعیت افغانی داشته باشند رسانیده  میشود تا خود را در پست های ذیل کاندید نمایند.
پست : رئیس پلان، انسجام و برنامه ریزی
بست : رتبه دوم
وزارت و یا اداره:  کار،  امور اجتماعی، شهدا و معلولین 
موقعیت: کابل
بخش: ریاست عمومی پالیسی، پلان و ارتباط خارجه
گزارشدهی به: رئیس عمومی پالیسی، پلان و ارتباط خارجه
گزارشگیری از: آمر تحلیل و بررسی پلان ستراتیژیک، آمر طرح و برنامه ریزی،  مدیرعمومی احصایه ومدیرعمومی انسجام پلان ها و گذارشات