اعـــــلان کــــــارمنـــــــــــــد یابی مــربوط وزارت صــــــحت عــــــامه

کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی به منظور سپردن کار به اهل آن و تحقق اهداف عالی دولت در مورد اصلاح و ایجاد اداره سالم به سلسله اعلان های قبلی  در نظر دارد تا(بست رتبه دوم پست: ریاست  های صحت عامه ولایات نورستان و بدخشان) را به خاطر استخدام کارکنان شایسته و کار فهم در پروسه رقابت آزاد قرار دهد. بناءً به اطلاع واجد ین شرایط اعم از مرد وزن که تابعیت افغانی داشته باشند رسانیده  میشود تا خود را در پست  فوق الذکر کاندید نمایند.

  • پست: رئيس صحت عامه ولایات )نورستان و بدخشان)

 بست: رتبه دوم(2بست)

موقعیت: مرکزولایت          

ریا ست: ریا ست صحت عامه                 

گزارش به: ریاست ارتباط ولایات

گزارش از: مسؤلین صحی ولایتی ( PHOs ) ورئیس شفاخانه حوزوی/ولایتی