اعـــــــــلان کاریـــــــــــــــابـــــی مربـــــــوط وزارت معــــــــــــــــارف


کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی به منظور سپردن کار به اهل آن و تحقق اهداف عالی دولت در مورد اصلاح وایجاد اداره سالم به سلسله اعلان های قبلی درنظر دارد. تا (بست رتبه دوم پست:ریاست معارف ولایت غور) را بخاطر استخدام کارکنان شایسته وکارفهم در پروسه رقابت آزاد قرار دهد ، بناءً به اطلاع واجدین شرایط اعم از مرد وزن  که تابعیت افغانی داشته باشند رسانیده میشود تا خود را درپست فوق الذکر کاندید نمایند.
پست: ریاست معارف ولایت (غور)
بست : رتبه دوم
مكلفيت راپور دهى به :   به وزیرمعارف ومقام ولایت معینیت های مربوطه .
بست هاي گزارش دهنده به اين پست : معاونيت تدریسی ، معاونیت تعلیمات اسلامی ، معاونیت مالی واداری ، معاونیت سواد حیاتی،مدیریت عمومی محافظت و مصونیت ،مدیریت عمومی تفتیش و بازرسی داخلی و مدیریت عمومی پلان ،تطبیق بودجه- گزارشدهی وروابط عامه ،مدیریت اجرائیه و اگاهی عامه و مدیریت معارف ولسوالی مربوط.