کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی

ریاست عمومی امور ولایات

لايحه وظايف مشاور دفتر ساحوی

موقعیت: کابل، پکتیا، ننگرهار و کندز

تاریخ اعلان بست: 28-04-2012

تاریخ ختم اعلان: 13-05-2012  

هدف وظيفه :

هدف اساسی این بست ارایه معاونت تخنیکی به ریئس ساحوی کمیسیون  در جهت تنظیم ، انسجام ، نظارت و کنترول فعالیت ها بمنظوردست یابی به نتایج مطلوب در عرصه تطبیق پروگرام اصلاح اداره عامه بر اساس تامین مساعی مشترک میان بخش های مختلف واحدهای دومی وسومی ادارات محلی ،شورای ولایتی ونهادهای جامعه مدنی و تمویل کننده گان در ولایات .