اعلان کاریابی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
اعـــــــــلان کاریـــــــــــــــابـــــی مربـــــــوط وزارت معــــــــــــــــارف
کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی به منظور سپردن کار به اهل آن و تحقق اهداف عالی دولت در مورد اصلاح وایجاد اداره سالم به سلسله اعلان های قبلی درنظر دارد. تا (بست رتبه دوم پست:ریاست معارف ولایت کندهار) را بخاطر استخدام کارکنان شایسته وکارفهم...
Apr 15, 2014 May 12, 2014
اعـــــــلان مجدد کارمنــــــــد یــــابی مربـــــــوط اداره ارگانهای محلی
کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی به منظور سپردن کار به اهل آن و تحقق اهداف عالی دولت در مورد اصلاح و ایجاد اداره سالم به سلسله اعلان های قبلی درنظرداردتا(بسـت رتبه دوم پست:ریاست منابع بشری ولایت کندز) را به خاطر استخدام کارکنان شایسته و...
Apr 15, 2014 Apr 23, 2014
اعلان کارمنـــــــــد یابی مربوط ریــــاست عمومی اداره آمـاده گی مبـــارزه با حـوادث
کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی به منظور سپردن کار به اهل آن وتحقق اهداف عالی دولت در مورد اصلاح و ایجاد اداره سالم به سلسله اعلان های قبلی در نظر دارد تا(2بست رتبه دوم پست: ریاست آمادگی مبارزه با حوادث ولایت کابل وخوست) را به خاطر...
Apr 15, 2014 May 10, 2014
اعلان کارمند یابی مربوط وزارت ترانسپورت و هوانوردی ملکی
کمیسون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی به منظور سپردن کار به اهل آن وتحقق اهداف عالی دولت در مورد اصلاح وایجاد اداره سالم به سلسله اعلان های قبلی در نظر دارد تا (بست رتبه دوم پست:ریاست پلان وپروژه ها) را به خاطر استخدام کارکنان شایسته وکارفهم...
Apr 15, 2014 May 10, 2014
اعـــــــلان مجدد کــــارمنـــــــــد یــــابـــــی مربــــــــوط وزارت معادن
کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی به منظور سپردن کار به اهل آن وتحقق اهداف عالی دولت در مورد اصلاح وایجاد اداره سالم به سلسله اعلان های قبلی در نظر دارد تا (بست رتبه دوم پست:ریاست معادن ولایت فاریاب)را به خاطر استخدام کارکنان شایسته وکارفهم...
Apr 08, 2014 Apr 14, 2014
اعــــــــلان کارمـــــــــــــــــند یــــابــی مربــــوط وزارت عـــــــــدلیــــــــــه
کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی به منظور سپردن کار به اهل آن وتحقق اهداف عالی دولت در مورد اصلاح وایجاد اداره سالم به سلسله اعلان های قبلی در نظر دارد تا(بست رتبه دوم پست:ریاست تسوید قوانین) را به خاطر استخدام کارکنان شایسته وکارفهم...
Apr 08, 2014 Apr 30, 2014
اعـــــلان کــــــارمند یابی مــربوط وزارت صــــــحت عــــــامه
کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی به منظور سپردن کار به اهل آن و تحقق اهداف عالی دولت در مورد اصلاح و ایجاد اداره سالم به سلسله اعلان های قبلی در نظر دارد تا(بست رتبه دوم پست: ریاست شفاخانه پنجاه بستر دشت برچی) را به خاطر استخدام کارکنان...
Apr 08, 2014 May 07, 2014
اعلان کارمنــــد یابی مربـــوط ریــاست عمومی جــیودیزی و کارتـــوگرافی
کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی به منظور سپردن کاربه اهل آن وتحقق اهداف عالی دولت درمورداصلاح وایجاد اداده سالم به سلسله اعلان های قبلی درنظردارد تا(بست رتبه دوم پست:ریاست اداری ومالی)رابخاطراستخدام کارکنان شایسته وکارفهم درپروسه رقابت...
Apr 08, 2014 May 07, 2014
اعلان کارمند یابی مربوط ریاســت عمـومی تربیت بدنـی،سپــورت
کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی به منظور سپردن کاربه اهل آن وتحقق اهداف عالی دولت درمورداصلاوایجاد اداده سالم به سلسله اعلان های قبلی درنظردارد تا(بست رتبه دوم ریاست ریاست مالی واداری) رابخاطراستخدام کارکنان شایسته وکارفهم درپروسه رقابت...
Mar 24, 2014 Apr 10, 2014
اعلان کارمند یابی مربوط ریاســت عمـومی تربیت بدنـی،سپــورت
کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی به منظور سپردن کاربه اهل آن وتحقق اهداف عالی دولت درمورداصلاوایجاد اداده سالم به سلسله اعلان های قبلی درنظردارد تا(بست رتبه دوم ریاست ریاست مالی واداری) رابخاطراستخدام کارکنان شایسته وکارفهم درپروسه رقابت...
Mar 24, 2014 Apr 10, 2014
صفحه 3 از 55