اعلان کاریابی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
اعلان کارمنــــــــــد یابی مربوط کمــــــــیسیون عالی انـرژی اتمی افغانستان
کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی به منظور سپردن کار به اهل آن وتحقق اهداف عالی دولت در مورد اصلاح وایجاد اداره سالم به سلسله اعلان های قبلی در نظر دارد تا(بست رتبه دوم پست:ریاست منع استفاده ازسلاح های کیمیاوی و بیولوژیکی) را به خاطر استخدام...
May 03, 2014 -
اعلان مجدد کارمندیابی مربوط اداره عالی نظارت بر تطبیق استراتیژی مبارزه علیه فساد اداری
کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی به منظور سپردن کار به اهل آن وتحقق اهداف عالی دولت در مورد اصلاح وایجاد اداره سالم به سلسله اعلان های قبلی در نظر دارد تا (بست رتبه دوم پست: مشاوریت پلان وپالیسی) را به خاطر استخدام کارکنان شایسته وکارفهم...
May 03, 2014 May 04, 2014
اعـــــــــلان مجدد کاریـــــــــابـــــی مربـــــــوط وزارت معــــــــــارف
کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی به منظور سپردن کار به اهل آن و تحقق اهداف عالی دولت در مورد اصلاح وایجاد اداره سالم به سلسله اعلان های قبلی درنظر دارد. تا (بست رتبه دوم پست:ریاست معارف ولایت غزنی) را بخاطر استخدام کارکنان شایسته وکارفهم در...
May 03, 2014 May 04, 2014
اعلان مجدد کارمندیابی مربوط اداره عالی مبارزه علیه فساد اداری
کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی به منظور سپردن کار به اهل آن وتحقق اهداف عالی دولت در مورد اصلاح وایجاد اداره سالم به سلسله اعلان های قبلی در نظر دارد تا (بست رتبه دوم پست:ریاست زون ساحوی جنوب پکتیا) را به خاطر استخدام کارکنان شایسته...
May 03, 2014 May 07, 2014
اعلان ارمند یابی مربوط وزارت امور سرحدات،اقوام وقبایل
کمیسون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی به منظور سپردن کار به اهل آن وتحقق اهداف عالی دولت در مورد اصلاح وایجاد اداره سالم به سلسله اعلان های قبلی در نظر دارد تا (بست رتبه دوم پست: ریاست تکنالوژی معلوماتی) را به خاطر استخدام کارکنان شایسته وکارفهم...
May 03, 2014 May 21, 2014
اعلان کارمند یابی مربوط اداره مستقل هوانوردی ملکی
کمیسون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی به منظور سپردن کار به اهل آن وتحقق اهداف عالی دولت در مورد اصلاح وایجاد اداره سالم به سلسله اعلان های قبلی در نظر دارد تا (بست رتبه دوم پست:ریاست پلان وپروژه ها) را به خاطر استخدام کارکنان شایسته وکارفهم...
May 03, 2014 May 10, 2014
اعـــــــــلان کاریـــــــــــــــابـــــی مربـــــــوط وزارت معــــــــــــــــارف
کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی به منظور سپردن کار به اهل آن و تحقق اهداف عالی دولت در مورد اصلاح وایجاد اداره سالم به سلسله اعلان های قبلی درنظر دارد. تا (بست رتبه دوم پست:ریاست معارف ولایت کندهار) را بخاطر استخدام کارکنان شایسته وکارفهم...
Apr 15, 2014 May 12, 2014
اعـــــــلان مجدد کارمنــــــــد یــــابی مربـــــــوط اداره ارگانهای محلی
کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی به منظور سپردن کار به اهل آن و تحقق اهداف عالی دولت در مورد اصلاح و ایجاد اداره سالم به سلسله اعلان های قبلی درنظرداردتا(بسـت رتبه دوم پست:ریاست منابع بشری ولایت کندز) را به خاطر استخدام کارکنان شایسته و...
Apr 15, 2014 Apr 23, 2014
اعلان کارمنـــــــــد یابی مربوط ریــــاست عمومی اداره آمـاده گی مبـــارزه با حـوادث
کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی به منظور سپردن کار به اهل آن وتحقق اهداف عالی دولت در مورد اصلاح و ایجاد اداره سالم به سلسله اعلان های قبلی در نظر دارد تا(2بست رتبه دوم پست: ریاست آمادگی مبارزه با حوادث ولایت کابل وخوست) را به خاطر...
Apr 15, 2014 May 10, 2014
اعلان کارمند یابی مربوط وزارت ترانسپورت و هوانوردی ملکی
کمیسون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی به منظور سپردن کار به اهل آن وتحقق اهداف عالی دولت در مورد اصلاح وایجاد اداره سالم به سلسله اعلان های قبلی در نظر دارد تا (بست رتبه دوم پست:ریاست پلان وپروژه ها) را به خاطر استخدام کارکنان شایسته وکارفهم...
Apr 15, 2014 May 10, 2014
صفحه 3 از 56