اعلان کاریابی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
اعـــــــلان مجدد کــــــارمنــــــد یـــــابی مربـــــــوط وزارت مالیــــــه
کمیسون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی به منظور سپردن کار به اهل آن وتحقق اهداف عالی دولت در مورد اصلاح و ایجاد اداره سالم به سلسله اعلان های قبلی در نظر دارد تا(بست رتبه دوم پست:مستوفیت ولایت ارزگان) را به خاطر استخدام کارمند شایسته و کارفهم...
Feb 16, 2014 Feb 24, 2014
اعلان کار مند یابی مربوط ریاست عمومی اداره ملی محیط زیست
کمیسون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی به منظور سپردن کار به اهل آن وتحقق اهداف عالی دولت در مورد اصلاح وایجاد اداره سالم به سلسله اعلان های قبلی در نظر دارد تا (بست رتبه دوم پست: ریاست نظارت وتفتیش محیط زیستی) را به خاطر استخدام کارکنان شایسته...
Feb 16, 2014 Mar 07, 2014
اعلان کارمند یابی مربوط وزارت اطلاعات و فرهنگ
کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی به منظور سپردن کار به اهل آن وتحقق اهداف عالی دولت در مورد اصلاح و ایجاد اداره سالم به سلسله اعلان های قبلی در نظر دارد تا(بست رتبه دوم پست: ریاست فرهنگ مردم)را به خاطر استخدام کارمند شایسته وکارفهم درپروسه...
Feb 16, 2014 Mar 07, 2014
اعلان کارمـند یابی مربوط کمیسیون مستقـل نظارت برتطبیق قانون اساسی
کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی به منظور سپردن کار به اهل آن وتحقق اهداف عالی دولت در مورد اصلاح وایجاد اداره سالم به سلسله اعلان های قبلی در نظر دارد تا(بست رتبه دوم ریاست دیپارتمنت مطالعه قوانین ودریافت تقاضاآن با قانون) را به خاطر...
Feb 16, 2014 Mar 07, 2014
اعـــــــلان مجددکــــارمنـــــــــدیــــابـــــی مربــــــــوط وزارت امـــــــور زنــــــــان
کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی به منظور سپردن کار به اهل آن وتحقق اهداف عالی دولت در مورد اصلاح وایجاد اداره سالم به سلسله اعلان های قبلی در نظر دارد تا (بست رتبه دوم پست: ریاست امور حقوقی) را به خاطر استخدام کارکنان شایسته وکارفهم...
Feb 10, 2014 Feb 19, 2014
اعــــــلان مجدد کارمـــــــند یــابــی مربــوط وزارت مبــارزه علیــه مـواد مخـــــــدر
کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی به منظور سپردن کار به اهل آن وتحقق اهداف عالی دولت در مورد اصلاح وایجاد اداره سالم به سلسله اعلان های قبلی در نظر دارد تا(بست رتبه دوم پست: ریاست های مبارزه علیه مواد مخدر ولایت نورستان) را به خاطر استخدام...
Feb 10, 2014 Feb 19, 2014
اعلان کارمنــــــــــــــــــد یابی مربوط وزارت مخـــــــــابرات
کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی به منظور سپردن کاربه اهل آن وتحقق اهداف عالی دولت درمورداصلاح وایجاداداده سالم به سلسله اعلان های قبلی درنظردارد. تا( بست رتبه دوم پست: ریاست مخابرات وتکنالوژی معلوماتی ولایت ارزگان) را بخاطراستخدام کارکنان...
Feb 10, 2014 Mar 03, 2014
اعــــــــــلان کارمنــــــــدیـــابــی مربـــــوط وزارت تجـــــــــــارت و صنـــــــایــع
کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی به منظور سپردن کار به اهل آن وتحقق اهداف عالی دولت در مورد اصلاح وایجاد اداره سالم به سلسله اعلان های قبلی در نظر دارد تا (بست رتبه دوم پست: مشاوریت انکشاف سکتور خصوصی) مربوط این وزارت را به خاطر استخدام...
Feb 08, 2014 Feb 26, 2014
اعلان کار مند یابی مربوط ریاست عمومی اداره ملی محیط زیست
کمیسون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی به منظور سپردن کار به اهل آن وتحقق اهداف عالی دولت در مورد اصلاح وایجاد اداره سالم به سلسله اعلان های قبلی در نظر دارد تا (بست رتبه دوم پست: ریاست محیط زیست ولایت ارزگان) را به خاطر استخدام کارکنان شایسته...
Feb 08, 2014 Feb 27, 2014
اعـــــلان کــــــارمند یابی مــربوط وزارت صــــــحت عــــــامه
کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی به منظور سپردن کار به اهل آن و تحقق اهداف عالی دولت در مورد اصلاح و ایجاد اداره سالم به سلسله اعلان های قبلی در نظر دارد تا(بست رتبه دوم پست: ریاست صحت عامه ولایت پکتیا) را به خاطر استخدام کارکنان شایسته و...
Feb 08, 2014 Feb 27, 2014
صفحه 3 از 53