اطلاعیه

قرار است امتحان کانکور خدمات ملکی به سطح ملی، غرض تخصصی سازی و مسلکی سازی نظام خدمات ملکی، جلب استعدادهای جوان، ارتقای ظرفیت کادری، تأمین ثبات کادری و مصئونیت های کارکنان و غیر سیاسی سازی نظام خدمات ملکی و به تأسی از مصوبه شماره 31 مورخ 8/8/1391 شورای محترم وزیران در زمینه تأمین مصئونیت حقوقی و شغلی کارکنان خدمات ملکی و مطابق طرزالعمل کانکور در زمینه جذب فارغین جوان از پوهنتون های دولتی و خصوصی و نهادهای تعلیمات نیمه عالی و مسلکی در بست های 4 ، 5 و 6 ؛ در ماه حوت سال 1391 تدویر  یابد.

بدینوسیله به اطلاع رسانیده میشود تا فارغین پوهنتون های دولتی و خصوصی راجستر شده وزارت محترم تحصیلات عالی و فارغین صنوف چهاردهم مکاتب مسلکی به استثنای فارغین پوهنتون های تعلیم و تربیه و مؤسسات تریبه معلم که سن شان از سی سال تجاوز نه نماید از تاریخ اول الی 15 قوس 1391 غرض اخذ فورم های کانکور در مرکز به کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی و در ولایات به ریاست های حوزوی و آمریت های ولایتی کمیسیون مراجعه نموده فورم شمولیت کانکور را دریافت وبعد از خانه پری الی 20 قوس سال جاری بعد از تکمیل دوباره بمراجع اخذ فورم تسلیم نمایند.

تاریخ توزیع کارت شمولیت در امتحان  از طریق رسانه های جمعی بعدا اعلان میگردد.

همچنان از تمام وزارت ها و ادارات تقاضا میشود تا استخدام شانرا در بست های 4 ، 5 و 6 در سطح مرکز و ولایات متوقف ساخته و لست کمبودات شانرا هرچه عاجلتر به ریاست عمومی اداره خدمات ملکی بسپارند.

مراجع توزیع فورم:

  1. در مرکز،  مقر کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، ریاست اجرائیه بورد تعیینات.
  2. نمایندگی های کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی ولایات مربوطه.
  3. دفاتر زون های کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی.