باید هماهنگی بین طرزالعمل های کمیسیون و اداره های خدمات ملکی به وجود آید

اخیراًجلسه ماهانه ی رؤسای اطلاعات وارتباطات عامة اداره های خدمات ملکی بااشتراک مسؤولان اطلاعات وارتباطات عامۀ بیشتر از 30 ادارة خدمات ملکی در تالار کنفرانس های کمیسیون مستقل اصلاحات اداری برگزار شد.

محور بحث این نشست را طرح ابتدایی طرزالعمل ارتباطات داخلی اداره و را ه حل ها برای تطبیق این طرزالعمل، تشکیل می داد.موضوعات چاپ ونشر مطالب مربوط به کمیسیون اصلاحات اداری  در ستون مشخص مربوط به اصلاحات اداری در نشریه های ادارة خدمات ملکی و نقش دادن ریاست های اطلاعات وارتباطات عامه در جذب کارکن در این اداره ها، از موضوعات دیگر مورد بحث در این جلسه بود.

«عبدالملک بختیار» آمر نشرات وزارت امور زنان که گرداننده گی این جلسه را به عهده داشت ، در آغاز از پی گیری  طرح وتطبیق طرزالعمل از اشتراک کننده ها پرسیده ، گفت:» باید  موضوعاتی که در جلسات ماهوارتصویب می گردد ، تطبیق شودواگر این موضوعات پی گیری و تطبیق نگردد، نشست های ما بی فایده خواهد بود.»

«عبدالبصیر احمدی» مشاور رییس نشرات وزارت امور شهر سازی از فعالیت های کمیسیون  مستقل اصلاحات اداری و ریاست اطلاعات وارتباطات عامة کمیسیون اصلاحات اداری قدر دانی نموده گفت:» باید هماهنگی بین طرزالعمل کمیسیون و اداره های خدمات ملکی برای بهبود کار به وجود بیاید.»

یکی از موضوعاتی که بیشتر اشتراک کننده های این نشست به آن اتفاق نظر داشتند، چالش فرا راه روند استخدام افراد در بخش های اطلاعات و ارتباطات در اداره ها بود.

«عزیز الله آریافر» رییس اطلاعات وارتباطات عامۀ کمیسیون مستقل اصلاحات اداری می گوید:» مشکل در روند استخدام در چند سال اخیر تا حدی حل گردیده است و حضور نماینده های ولسی جرگه، اکادمی علوم و دیگر نهاد ها از روند استخدام، نشانگر شفافیت این رونداست.»

او هم چنان افزود: «هیچ گونه پالیسی برای حمایت کارکنان اداره های اطلاعات و ارتباطات عامه وجود ندارد.»وی علاوه کرد:» اهمیت ندادن به اطلاعات و ارتباطات در اداره ها، یک چالش است و بیشترین افرادی که در این بخش ها استخدام می شوند، از ظرفیت آنچنانی برخوردار نیستند.»

نشست مسؤولان اطلاعات وارتباطات عامه ماه یکبار برگزار می گردد. کسانی که در این جلسه اشتراک می کنند، به عنوان نماینده گان دو طرفه بین کمیسیون اصلاحات اداری و اداره هایی که خود شان کار می کنند، استندو مکلف اند هر تصمیمی که در نشست مسؤولان اطلاعات و ارتباطات عامه گرفته می شود را در ادارة شان پی گیری نمایند.      هادی رویش