ارزیابی اجراآت، متضمن کارآیی فرد و سازمان است

برنامۀ ارزیابی از اجراآت مأموران، مطابق مادۀ شانزدهم قانون کارکنان خدمات ملکی به اساس لایحۀ وظایف، برنامۀ کار و راپور اجراآت سالانۀ کارکنان مورد ارزیابی قرار می گیرد.

به همین منظور جلسه یی زیر نام "گردهمایی از کارکرد و دستآورد ها "اخیراً از سوی ریاست نظارت از ارزیابی اجراآت در تالار کنفرانس های کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی برگزار شد.

"داکتر احمد مشاهد" رئیس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی یکی از مکلفیت های اساسی و بنیادی اصلاحات اداری و منابع بشری را، ارزیابی کادری و سازمانی دانسته گفت: "علی الرغم کوشش های جامعۀ بین المللی و ادارۀ اصلاحات اداری در مورد تعدیل سیستم، ساختار و وظایف اداره های ملکی، تا هنوز هم اداره ها، مکلفیت های شان را طور که لازم است نپذیرفته اند." وی یکی از دلایل را نپذیرفتن مکلفیت اداره ها را، عملی نکردن ارزیابی اجراآت فرد و سازمان دانست.

رئیس کمیسیون، ارزیابی از اجراآت را در پیشبرد امور مربوط اداره های خدمات ملکی با ارزش دانسته افزود: "مسأله مجازات و مکافات کارکنان باید در اولویت مکلفیت های مدیریتی سازمان ها قرار گیرد." موصوف یکی از ویژه گی های سیستم جدید را ارتقای کارکنان به اساس فعالیت های آنان عنوان نمود.

او تأکید نمود: "ارزیابی از اجراآت، مانند دیگر برنامه های اصلاحات اداری، از روند اصلاحات اداری حمایت می کند؛ ولی مالکیت اصلی ارزیابی اجراآت مربوط اداره های خدمات ملکی می باشد.

رئیس کمیسیون کار تیمی را در بحث ارزیابی از اجراآت برجسته دانسته بیان داشت: "ما از نظر شیوه ها و میکانیزم (راهکار) در اصلاحات، در منطقه در سطح بالایی قرار داریم."

مشاهد علاوه نمود: مواد تهیه شدۀ درسی ارزیابی اجراآت در رشد ظرفیت کارکنان و مالکیت گرفتن بیشتر اداره ها موثر می باشد.

"سید ذبیح الله ساویز" رئیس عمومی دارالانشای اصلاحات اداری یکی از اهداف جلسه را تشویق کارکنان از اثر کار خوب و ابتکار شان دانسته گفت: "ما در تطبیق اصلاحات دو روش داریم، روش مهندسی و روش تلفیقی."

وی با تشریح این روش افزود: "روش مهندسی، مدُل آورده می شود و مکلف هستیم تا آنرا تطبیق کنیم.

روش تلفیقی؛ مدُل انتخاب می شود و با شرایط تلفیق شده و تلاش می گردد تا بهتر تطبیق شود."

ساویز از تغییر در پروسۀ ارزیابی اجراآت، در اداره های خدمات ملکی خبر داده علاوه کرد: "در روش تازۀ ارزیابی از اجراآت برای سطح رهبری یک روز و برای سطوح پایانی سه روز آموزش در نظر گرفته شده است."

"محمد خالد ارشد" آمر بخش نظارت ارزیابی اجراآت کمیسیون اصلاحات اداری، ارزیابی اجراآت را اصل مدیریتی و متضمن کارآیی فرد و سازمان دانسته گفت:"برای تقویت ادارۀ محلی و نهادینه ساختن فرهنگ ارزیابی اجراآت که وسیلۀ خوبی برای بهبود عرضۀ خدمات به مردم میباشد، ایجاب می نماید تا روند تطبیقی ارزیابی اجراآت در محلات گسترش یابد."

ارشد افزود:"بدون شک ارزیابی اجراآت به حمایت سیاسی و حمایت تخنیکی نیازمند است و بخش نظارت از ارزیابی اجراات از آغاز اصلاحات تا اکنون، در حالت ابتدایی آن قرار دارد و ایجاب می نمود تا وظایف، مسؤولیت ها و صلاحیت های این واحد کوچک را با سیر انکشافی اصلاحات و سیر توسعوی آن همگون ساخته و برمؤثریت آن بیافزییم."

مواد درسی برنامۀ ارزیابی از اجراآت، به منظور ارزیابی بهتر از اجراآت؛ کتاب رهنمایی ارزیابی اجراآت، رهنمود اشتراک کننده ها، رهنمود آموزگاران، ویدیو کلپ های آموزشی ارزیابی اجراآت و بروشر ها و پوستر های مربوط به آن به هدف نهادینه شدن پروسۀ ارزیابی اجراآت در اداره های خدمات ملکی از سوی ریاست نظارت از ارزیابی اجراآت تهیه شده است و در اخیر جلسه فیصله شد تا این مواد از طریق: انستیتوت خدمات ملکی به کارکنان خدمات ملکی آموزش داده شود.

گزارش از "محمدفاروق پوپل"