ارزیابی اجراآت، ضرورتی برای ارتقای کیفیت خدمات است

اخیراً کارگاه آموزشی ارتقای مهارتهایارزیابی ازاجراآت فردی برای 50 تن ازمأموران برخی از ادارات دولتی درولایت بلخ برگزار شد.

این کار گاه به هدف معرفی فورم های ارزیابی انفرادی اجراآت و تدریس شیوه هایجدیدارزیابی از اجراآت  مأموران خدماتملکی برای رؤسا و کارمندان اداراتی چون: مقام ولایت، مخابرات، زراعت و انکشاف دهات برای چهار روز راه اندازی شده است.

"سید محمد تقیسادات" رئیس دفتر ساحوی تطبیق اصلاح اداره محلی حوزه شمال هنگام گشایش کارگاه ،ارزیابی  اجرآات را رکنی از ارکان اصلاح ادارۀ عامه افغانستان دانسته و درمورد ضرورت، فواید ومبانی قانونی ارزیابی اجرآات صحبت نمود.

موصوف، ضمن مفید دانستن این برنامه آموزشی افزود:" کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی برای بهتر شدن خدمات عامه تلاش میکند؛بناء ما ارزیابی اجراآت مأموران را ضرورتی برای ارتقای کیفیت عرضه خدمات می دانیم."

 
آقای "سادات" شیوۀ ارزیابی را به دو مرحلهتقسیم کرده، مرحلۀ اول آن را ارزیابی آزمایشی نامید که در این مرحله ارزیابی از جریانفعالیت کارکن به طور آزمایشی ارزیابی صورت می گیرد تا کارکن از نتایج کار خویش مطلعگردد.وی مرحلۀ دوم را ارزیابی سالانه دانست که در اخیر هر سال از نتایج کار کارکنارزیابی صورت می گیرد و در آن کارکن نظر به فعالیت خویش مستحق نمره گردیده و بهاساس آن مستوجب مکافات و مجازات می شود.

وی با تشریح مواد درسی برنامه متذکره، از مشمولان خواست تا استفاده اعظمی ازاین کارگاه بنمایند.

گفته می شود که این برنامه آموزشی چهار روزه زیرنام" کارگاه آموزشی ارتقای مهارت ارزیابی مأموران خدمات ملکی" بعد از تأیید کمیته انسجام ارتقای ظرفیت ها توسط مربیان ریاست ارزیابی اجراآت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی راه اندازی شده بود.