برنامه "معرفی قوانین تهیه وتدارکات" برای کارکنان اداره های دولتی درشمال وشمالشرق برگزارشد

اخیراً برنامه آموزشی زیرنام "معرفی قوانین تهیه و تدارکات" برای بیشتراز50 تن کارکنان ادارات دولتی حوزه شمال و شمالشرق که در بخش تدارکات کارمی کنند - به شمول کارمندان فرماندهی امنیه ، ریاست انکشاف شهری و ریاست معادن- آغازشد.

این برنامه با سخنان "سید محمد تقی سادات" رئیس دفتر ساحوی تطبیق اصلاح اداره محلی حوزه شمال گشایش یافت.

آقای "سادات" درمورد ضرورت بخش تهیه و تدارکات در ادارات صحبت کرد و آگاهی کارمندان را ازقوانین و طرزالعمل های جدید مفید دانسته گفت: " آشنایی کارمندان از طرزالعمل های جدید تدارکات، سبب شفافیت بیشترکاردر ادارات می گردد."

پیش از آغازروندآموزشی این کارگاه " احسان الله اسدی" مسؤل بخش ارتقای ظرفیت تدارکات وزارت مالیه و انستیتوت خدمات ملکی افغانستان ،درباره اهمیت برگزاری برنامه های آموزشی درزمینه تدارکات صحبت نموده گفت: "ورکشاپ(کارگاه آموزشی) ارتقای ظرفیت تدارکات شامل سه دور آموزشی است: 1- دوره ابتدایی که در آن قانون تدارکات تدریس می گردد 2- دوره متوسطه که طرزالعمل ها و سایر اسناد مهم تدارکاتی را در بر می گیرد 3- ودوره عالی ."

"اسدی" علاوه کرد: "دوره ابتدایی این برنامهدر اکتوبر سال گذشته به کمک مالی بانک انکشاف جهانی از طریق وزارت مالیه در تمامی حوزه های هفت گانه کشور برگزار گردیده بود؛ اما حالا بنابر تلاش وزارت مالیه و انستیتوت خدمات ملکی افغانستان و به کمک مالی بانک انکشاف جهانی مرحله متوسطه آن در حوزه شمال برگزار شد."

قابل تذکر است که دراین کارگاه آموزشی شش موضوع مهم زیر در بخش تدارک اجناس به مدت 18 روز آموزش داده می شود:

  • احکام و طرزالعمل های تدارکات؛
  • تدارک اجناس که فورمه های معیاری بخش تدارکات را در بر می گیرد؛
  • خدمات مشورتی؛
  • شرایط عمومی قرار داد ها؛
  • شرایط خاص قرار داد اجناس؛
  • شرایط عمومی و خصوصی قرارداد های ساختمانی.

برنامه های متذکره با کمک مالی بانک انکشاف جهانی از طرف اداره پالیسی تدارکات وزارت مالیه و انستیتوت خدمات ملکی افغانستان راه اندازی می شود، که تاحال بیشتر از 3200 تن کارکن دولتی را از تمام ولایات افغانستان طی دوره های مختلف، تحت آموزش مهارت های مسلکی تدارکات قرار داده است.

به گفته "سید محمد تقی سادات" رئیس دفتر ساحوی تطبیق اصلاح اداره محلی حوزه شمال، قراراست هفته آینده دور ابتدایی این برنامه ها برای سایرمأموران حوزه شمال نیز برگزار گردد .