استراتیژی

پلان ستراتیژیک کمیسیون

 مقدمه:

ماموریت و نقش کمیسیون در ماده 50  قانون اساسی و قوانین ممد برای تطبیق اصلاحات چون قانون خدمات ملکی و قانون کارکنان خدمات ملکی برجسته شده است. ماده 50 قانون اساسی  مینگارد " دولت مکلف است به منظور ایجاد اداره سالم و تحقق اصلاحات در سیستم اداری کشور تدابیر لازم اتخاذ نماید. اداره اجراآت خود را با بیطرفی کامل و مطابق احکام قانون عملی میسازد. اتباع افغانستان حق دسترسی به اطلاعات از ادارات را در حدود احکام قانون دارا میباشد. این حق جز صدمه به حقوق دیگران و امنیت عامه حدودی ندارد. اتباع افغانستان بر اساس اهلیت و بدون هیچگونه تبعیض و به موجب احکام قانون به خدمت دولت پذیرفته میشوند"  قانون خدمات ملکی وظایف کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی راذیلا تعریف نموده است:

" کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی به منظور رهبری اصلاحات اداری، تنظیم و طرح پالیسی در مورد اصلاح سیستم اداره عامه و نظارت از تطبیق آن ایجاد میگردد."    قابل یاد آوری است که اصلاحات اداری پروسه متداوم بوده که پیوسته مورد مطالعه و ارزیابی قرارگرفته و با پیشرفت تکنالوژی و مدیریت و ضرورت زمانی مرحله بمرحله مورد تطبیق قرارمیگیرد ازینرو داشتن طرح های دراز مدت و ستراتیژیک ضروری است تا در روشنایی آن برنامه های کوتاه مدت بتواند دستآورد های کمی مقطعی خاص خودرا بدست آورد./تیژیک کمیسون مستقل اصلاحات k2.pdf