داوطلبی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
تدارک سه قلم تیل "21600 لیتر پطرول سوپر،76800لیتر پطرول و 197200لیتر دیزل" موردضرورت کمیسیون برای سال مالی 1393
کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی جمهوری اسلامی افغانستان قصد دارد تا بخشی ازبودجۀ ملی را برای پرداخت قرارداد شمارۀ :{ 01IARCSC/ARS/NCB/1393/G0} اختصاص بدهد. ریاست مالی و اداری کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از داوطلبان...
Nov 13, 2013 Dec 10, 2013
اعلان تمدیدی دعوت به داوطلبی
نام پروژه: فلوریزنگ یا بلند سازی فرش اتاق سرور، مربوط انستیتوت خدمات ملکی ریفرنس نمبر: 14IARCSC/ACSI/NCB/1392/S0 قبلأ اعلان پروژه فوق الذکر به شماره 28/03/1392 روزنامه آرمان ملی به چاپ رسیده بود که مدت تسلیمی آفر وآفرگشائی بتاریخ...
Jul 24, 2013 -
فلوریزنگ یا بلند سازی فرش اتاق سرورهای انستیتوت خدما ملکی
کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی جمهوری اسلامی افغانستان قصد دارد تا بخشی ازبودجۀ ملی را برای پرداخت قرارداد شمارۀ :{ 14IARCSC/ACSI/NCB/1392/S0} اختصاص بدهد. ریاست مالی و اداری کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از داوطلبان...
Jun 26, 2013 Jul 17, 2013
اعلان برای تدارک اجناس/خدمات
لات اول: (تدارک5 قلم اجناس و وسایل ICT بخش سافت ویر- نرم افزار مورد ضرورت کمیسیون ) لات دوم: (تدارک52 قلم اجناس و وسایل ICT بخش هارد ویر- سخت افزار مورد ضرورت کمیسیون) کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی جمهوری اسلامی افغانستان...
Jun 19, 2013 Jul 20, 2013
تدارک 7000 خوراک نان ورکشاپ های کمیسیون برای سال مالی 1392
کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی جمهوری اسلامی افغانستان قصد دارد تا بخشی ازبودجۀ ملی را برای پرداخت قرارداد شمارۀ :{ 12IARCSC/ARS/NCB/1391/G0} اختصاص بدهد. ریاست مالی و اداری کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از داوطلبان...
Apr 03, 2013 May 01, 2013
فلوریزنگ یک اطاق سرور روم ریاست انستیتوت خدما ملکی
کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی جمهوری اسلامی افغانستان قصد دارد تا بخشی ازبودجۀ ملی را برای پرداخت قرارداد شمارۀ :{ 14IARCSC/ACSI/NCB/1392/S0} اختصاص بدهد. ریاست مالی و اداری کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از داوطلبان...
Apr 03, 2013 May 07, 2013
کرایه گیری یک دربند حویلی مورد ضرورت دفترساحوی زون مرکز ریاست امور ولایات
محل داوطلبی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی ریاست مالــــــی و اداری آمریت...
Apr 01, 2013 -
اعلانات کاریابی و تدارکاتی کمیسیون برای سال مالی
مرجع تدارکات : کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی
Mar 25, 2013 -
: تدارک 44 قلم پرزه جات ایرکندیشن ها،یخچال ها، فریزرها و واترکولرهای دفاتر کمیسیون
کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی
Mar 20, 2013 -
کرایه گیری سه عراده واسطه نقلیه نوع صرف فرونر ضرورت ریاست همآهنگی امور ولایات برای سال مالی 1392
کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی جمهوری اسلامی افغانستان قصد دارد تا بخشی ازبودجۀ ملی را برای پرداخت قرارداد شمارۀ :{ 11IARCSC/PAD/NCB/1391/S0} اختصاص بدهد. ریاست مالی و اداری کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از داوطلبان...
Feb 23, 2013 Mar 18, 2013
صفحه 1 از 5
قبل12345بعد