بست ریاست تاریخ آغاز تاریخ ختم موقعیت هدف وظیفه
معاون امور محصلان ریاست عمومی امور محصلان 2015-03-18 2015-04-05 کابل

سازماندهی ونظا رت از ثبت دقیق محصلان جدیدالشمول به پوهنتون ها ، ارسال لست محصلان به پوهنتون های مربوط ومعرفی ستاژران به ارگانهای دولتی به منظورتطبیق اهداف و برنا مه های اداره به گونه مؤثرو مفید درمطا بقت با لوایح منظور شده وزارت وقانون تحصیلات عالی

معاونیت امور فارغان ریاست عمومی امور محصلان 2015-03-31 2015-04-09 کابل

سازماندهی ونظارت از ثبت دقیق فارغان به دفاتر اندراج وارسال لست آنها به دوایر وموسسات بمنظور دستیابی به سوابق تعلیمی وکاریابی مطابق به مقررات و لوایح منظورشده وزارت.

ریاست تنظیم ترانسپورت زمینی ولایات (نیمروز) ریاست تنظیم ترانسپورت ولایت مربوطه ریاست عمومی تنظیم ترانسپورت زمینی 2015-05-13 2015-05-26 نیمروز

مدیریت ورهبری ترانسپورت های باربری ومسافربری ولایت مربوطه به منظور رفع نیازمندی های
انتقالاتی و عرضه خدمات موًثرومفید ترانسپورتی .

ریاست تطبیق تکنالوژی هستوی ریاست بورد اجراییوی و تخصصی کمیسیون عالی انرژی اتمی افغانستان 2015-05-13 2015-05-26 کابل

تطبیق پالیسی و استراتیژی تکنالوژی هستوی درمطابقت با قوانین و مقررات آژانس بين المللی انرژی اتمی ،هم آهنگی با ساير مراكز علمی و تحقيقاتی داخلی و خارجی در زمينه استفاده موثرازتكنالوژی هستوی در کشور

مشاوریت حقوقی مشاوریت حقوقی 2015-05-13 2015-05-26 کابل

ارائه مشوره های حقوقی در مطابقت به قوانین و مقررات نافذه به رهبری وزارت امورداخله.

Jobs 1-5 of 5

This job listing was created using Job Manager for WordPress, by Tom Townsend.