بست ریاست تاریخ آغاز تاریخ ختم موقعیت هدف وظیفه
رییس نظارت و ارزیابی از تطبیق اصلاحات ریاست عمومی دارالانشای اصلاحات اداری 1394/10/01 1394/10/14 کابل

مدیریت، نظارت و رهبری از طرح و انکشاف سیستم های مؤثر نظارت و ارزیابی برنامه های اصلاحات در مطابقت با پالیسی ها و اهداف ستراتیژیک کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، بمنظور ایجاد شفافیت در تطبیق برنامه اصلاحات.

رییس اطلاعات و ارتباط عامه ریاست دارالانشای اصلاحات اداری 1394/10/01 1394/10/14 کابل

مدیریت ورهبری فعالیت های ریاست اطلاعات وارتباط عامه و انعکاس تمام فعالیت ها، پیشرفت ها و دست آورد های کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق رسانه های چاپی، سمعی و بصری، جهت آگاهی عامه.

رییس انسجام و همآهنگی آموزش ها ریاست عمومی انیستیتوت خدمات ملکی افغانستان 1394/10/01 1394/10/14 کابل

مدیریت، نظارت ، رهبری و فراهم آوری تسهیلات در امور انسجام و هماهنگی برنامه های آموزشی ریاست عمومی انستیتوت  خدمات ملکی در مرکز و ولایات.

ریاست اصلاح اداره عامه ریاست عمومی اداره خدمات ملکی 1394/10/01 1394/10/14 کابل

رهبری، مدیریت، نظارت و کنترول از تطبیق درست برنامه اصلاح اداره عامه ، جهت بهبود سیستم ادارات خدمات ملکی و عرضه خدمات بهتر مطابق به اهداف استراتیژیک اداره در وزارت ها و ادارات مستقل دولتی.

آمر طرح و همآهنګی برنامه ها ریاست پلان و طرح برنامه ها 1394/10/01 1394/10/14 کابل

نظارت، رهبری، مدیریت، طرح و انکشاف پلانها و برنامه های انکشافی اصلاحات در مطابقت با اهداف ستراتیژیک کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی و تامین ارتباط با تمویل کننده گان، غرض جذب حمایت مالی و تخنیکی برای تحقق اهداف برنامه ها.

Jobs 1-5 of 5

Owned & Copyright @ Independent Administrative Reform and Civil Service Commission