بست ریاست تاریخ آغاز تاریخ ختم موقعیت هدف وظیفه
معاون امور محصلان ریاست عمومی امور محصلان 2015-03-18 2015-04-05 کابل

سازماندهی ونظا رت از ثبت دقیق محصلان جدیدالشمول به پوهنتون ها ، ارسال لست محصلان به پوهنتون های مربوط ومعرفی ستاژران به ارگانهای دولتی به منظورتطبیق اهداف و برنا مه های اداره به گونه مؤثرو مفید درمطا بقت با لوایح منظور شده وزارت وقانون تحصیلات عالی

معاونیت امور فارغان ریاست عمومی امور محصلان 2015-03-31 2015-04-09 کابل

سازماندهی ونظارت از ثبت دقیق فارغان به دفاتر اندراج وارسال لست آنها به دوایر وموسسات بمنظور دستیابی به سوابق تعلیمی وکاریابی مطابق به مقررات و لوایح منظورشده وزارت.

Jobs 1-2 of 2

This job listing was created using Job Manager for WordPress, by Gary Pendergast.