بست ریاست تاریخ آغاز تاریخ ختم موقعیت هدف وظیفه
رییس عمومی انستیتوت خدمات ملکی ریاست انستیتوت خدمات ملکی افغانستان 2016-05-18 2016-05-31 کابل

هدف وظيفه:
رهبری پروسه پلانگذاری استراتیژیک و عملیاتی؛ طرح و ترتیب پالیسی ها، استراتیژی ها و رهنمود های آموزشی، رهبری، سازماندهی و نظارت از اجراات و فعالیت های واحد های مربوط بمنظور عرضه خدمات آموزشی و ارتقای ظرفیتی با کیفیت برای کارکنان خدمات ملکی در مطابقت با اهداف استراتیژیک و اولویت های کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی.

رییس اطلاعات و ارتباط عامه ریاست اطلاعات وارتباط عامه 1395/3/2 1395/3/15 کابل

هدف وظيفه: مدیریت ورهبری فعالیت های ریاست اطلاعات وارتباط عامه و انعکاس تمام فعالیت ها، پیشرفت ها و دست آورد های کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق رسانه های چاپی، سمعی و بصری، جهت آگاهی عامه.

رییس تفتیش داخلی ریاست تفتیش داخلی 1395/3/2 1395/3/15 کابل

هدف وظیفه: مدیریت و نظارت از تحقق اهداف تفتیش با درنظرداشت قوانین، فرامین، مقرره ها در امور مالی حسابی و اداری به منظور شفافیت، موثریت، مثمریت و همچنان حراست از دارائی های کمیسیون از طریق تفتیش و بررسی ها.

کارشناس دیتابیس کارکنان (HRMIS) ریاست منابع بشری 1395/3/2 395/3/15 کابل

هدف وظیفه: مدیریت و تنظیم  سیستم معلوماتی منابع بشری کمیسیون به منظور حفظ، مراقبت و تامین امنیت دیتا  و ارائیه بموقع معلومات احصائیوی مورد نیاز؛

Senior Policies & Legislations Advisor Policies & Legislation Directorate 2016-05-25 2016-06-10 Kabul

Summary of the Job: The incumbent will provide legal and Policies advice and technical support on matters related to research input, accurate data and information analysis and presentation of analytical information and recommendations to ensure proper program implementation.

Jobs 1-5 of 5

Owned & Copyright @ Independent Administrative Reform and Civil Service Commission