بست ریاست تاریخ آغاز تاریخ ختم موقعیت هدف وظیفه
ریاست تنظیم ترانسپورت زمینی ولایات (هرات) ریاست تنظیم ترانسپورت زمینی ولایات (هرات) 2015-05-23 2015-06-02 هرات

مدیریت ورهبری ترانسپورت های باربری ومسافربری ولایت مربوطه به منظور رفع نیازمندی های
انتقالاتی و عرضه خدمات موًثرومفید ترانسپورتی .

ریاست امور سرحدات و قبایل ولایت (ننگرهار) ریاست امور سرحدات و قبایل ولایت (ننگرهار) 2015-05-23 2015-05-02 ننگرهار

تطبیق و تحقق پالیسی ها، استراتیژی، اهداف و تأمین ارتباطات متداوم و مطابق پالیسی های دولت با سران و متنفذان اقوام جهت حل و فصل منازعات از طریق جرگه های قومی.

ریاست حج اوقاف ولایت ننگرهار ، ولایت غزنی و ولایت کندهار 2015-05-20 2015-05-30 ننگرهار ، ولایت غزنی و ولایت کندهار

مدیریت تمام برنامه های ریاست ولایتی را درجهت تطبیق و تحقق پالیسی ها، استراتیژی، اهداف وتأمین ارتباطات متداوم ومطابق پالیسی های اسلامی دولت جهت حل و فصل مشکلات علما ومردم درسطح ولایت مربوط.

مشاوریت حقوقی مشاوریت حقوقی 2015-05-13 2015-05-26 کابل

ارائه مشوره های حقوقی در مطابقت به قوانین و مقررات نافذه به رهبری وزارت امورداخله.

ریاست تطبیق تکنالوژی هستوی ریاست بورد اجراییوی و تخصصی کمیسیون عالی انرژی اتمی افغانستان 2015-05-13 2015-05-26 کابل

تطبیق پالیسی و استراتیژی تکنالوژی هستوی درمطابقت با قوانین و مقررات آژانس بين المللی انرژی اتمی ،هم آهنگی با ساير مراكز علمی و تحقيقاتی داخلی و خارجی در زمينه استفاده موثرازتكنالوژی هستوی در کشور

معاون امور محصلان ریاست عمومی امور محصلان 2015-03-18 2015-04-05 کابل

سازماندهی ونظا رت از ثبت دقیق محصلان جدیدالشمول به پوهنتون ها ، ارسال لست محصلان به پوهنتون های مربوط ومعرفی ستاژران به ارگانهای دولتی به منظورتطبیق اهداف و برنا مه های اداره به گونه مؤثرو مفید درمطا بقت با لوایح منظور شده وزارت وقانون تحصیلات عالی

معاونیت امور فارغان ریاست عمومی امور محصلان 2015-03-31 2015-04-09 کابل

سازماندهی ونظارت از ثبت دقیق فارغان به دفاتر اندراج وارسال لست آنها به دوایر وموسسات بمنظور دستیابی به سوابق تعلیمی وکاریابی مطابق به مقررات و لوایح منظورشده وزارت.

ریاست تنظیم ترانسپورت زمینی ولایات (نیمروز) ریاست تنظیم ترانسپورت ولایت مربوطه ریاست عمومی تنظیم ترانسپورت زمینی 2015-05-13 2015-05-26 نیمروز

مدیریت ورهبری ترانسپورت های باربری ومسافربری ولایت مربوطه به منظور رفع نیازمندی های
انتقالاتی و عرضه خدمات موًثرومفید ترانسپورتی .

ریاست روابط حکومتی ریاست روابط حکومتی 2015-05-23 2015-06-02 کابل غازی شاه محمود خان وات ،کابل افغانستان

نظارت،کنترول ازاجراات کارکنان ریاست روابط حکومتی وتامین روابط کاری میان قوای ثلاثه دولت پیرامون فراهم آوری تسهیلات درخصوص ارائه قوانین ومعاهدات بین الدول واخذ رأی اعتماد به ریاست روابط ولسی جرگه ومشرانوجرگه پارلمان کشور

ریاست منابع بشری ( ولایت ارزگان، بادغیس ،بامیان، بلخ ، پروان ،پکتیکا ، پنجشیر ، خوست ، دایکندی، زابل ،سرپل ،سمنگان ،غور ،کابل ،کنر، لغمان ،لوگر ،نورستان، نیمروز و هلمند) ریاست منابع بشری ( ولایت ارزگان، بادغیس ،بامیان، بلخ ، پروان ،پکتیکا ، پنجشیر ، خوست ، دایکندی، زابل ،سرپل ،سمنگان ،غور ،کابل ،کنر، لغمان ،لوگر ،نورستان، نیمروز و 2015-05-26 2015-06-07 ولایات مربوطه

اداره، رهبری، سازماندهی، پلانگذاری منابع بشری، درمطابقت بااحکام قانون، مقررات وطرزالعمل های مربوط.

ریاست احیا و انکشاف هات غزنی ریاست احیا و انکشاف هات غزنی 2015-05-30 2015-06-10 غزنی

:  هماهنگ ساختن فعالیت های انکشافی مطابق با اهداف استراتیژیک وزارت جهت کاهش فقر و توانمند ساختن روستایان به مراجع ذیربط و کنترول از تطبیق برنامه های انکشافی وزارت از ولایت مربوطه، سازماندهی، اداره، نظارت و کنترول از تمامی پالیسی های وزارت در سطح ریاست احیا و انکشاف دهات ولایت مربوطه در مطابقت با اهداف و استراتیژی وزارت و انجام وظایف محول شده با کمیت وکیفیت به وقت و زمان معین و نظارت از رعایت مقرره طرزسلوک، قوانین، مقررات وطرزالعمل های نافذه دولتی.

ریاست برنامه ها ریاست برنامه ها 2015-06-02 2015-06-14 کابل دارالامان

تحقق اهداف پالیسی سکتورآب ازطریق تنظیم وانکشاف منابع آبی کشوربا طرح برنامه های موثروجامع تاسیسات آبی بمنظورمهارسازی واستفاده موثرومفید ازمنابع آبی

ریاست حوزه دریایی گومل پکتیکا وریاست حوزه دریایی میدان شهر ریاست عمومی حوزه دریایی کابل 2015-06-02 2015-06-14 ولایت مربوطه

رهبری و مدیریت به منظور تنظیم وانکشاف همه جانبه منابع آب درجهت دسترسی به آب کافی و مطمئین بمنظور رشد وتوسعه اقتصادی وزیست محیطی که منجر به کاهش فقر وبیکاری گردد در حوزه دریایی مربوط.

معاونیت ولایت پنجشیر ،کندهار و بلخ معاونیت ولایت پنجشیر ،کندهار و بلخ 2015-05-26 2015-06-07 ولایات مربوطه

سرپرستی، اداره، کنترول، نظارت و مراقبت از تطبیق ستراتیژی ها و برنامه ها در امور اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، امنیتی و سیاسی در سطح ولایت مربوطه مطابق اسناد تقنینی و پالیسی اداره مستقل ارگانهای محلی.

ریاست تخنیکی و سکتوری ولایت سرپل و جوزجان ریاست تخنیکی و سکتوری ولایت سرپل و جوزجان 2015-05-26 2015-06-07 ولایات مربوطه

کنترول، نظارت، رهبری و سازماندهی از اجراات امور خدمات تخنیکی وسکتوری ولایت در روشنی مقرره ها، طرز العمل ها، قوانین ومقررات نافذ کشور.

رئیس دفتر ولایات ننگرهار، میدان وردک، کندهار و فراه رئیس دفتر ولایات ننگرهار، میدان وردک، کندهار و فراه 2015-05-26 2015-06-08 ولایات مربوطه

اداره، مدیریت و تنظیم امور دفتر مقام ولایت مطابق با در نظر داشت اسناد تقنینی، طرزالعمل ها، اهداف و مقاصد اداره.

ریاست مالی واداری ولایت میدان وردک ،لوگر، سرپل ،پنجشیر و بادغیس ریاست مالی واداری ولایت میدان وردک ،لوگر، سرپل ،پنجشیر و بادغیس 2015-05-26 2015-06-08 ولایات مربوطه

کنترول، نظارت، رهبری و سازماندهی امور مالی، اداری و منابع بشری ولایت در روشنی مقرره ها، طرز العمل ها، پالیسیها و قوانین نافذ کشور

ریاست عمومی حوزه دریایی هریرود مرغاب ولایت هرات ریاست عمومی حوزه دریایی هریرود مرغاب ولایت هرات 2015-06-02 2015-06-14 ولایات مربوطه

رهبری و مدیریت امور فنی و اداری حوزه دریایی مربوطه به منظور دسترسی به آب مطمین جهت کاهش فقر با رشد اقتصادی و اجتماعی و زیست محیطی، بهبود سطح زندگی مردم و زمان همگانی از طرف حفاظت، انکشاف و مدیریت همه جانبه منابع آب و استفاده موثر ازآن میباشد

Jobs 1-18 of 18

This job listing was created using Job Manager for WordPress, by Tom Townsend.