بست ریاست تاریخ آغاز تاریخ ختم موقعیت هدف وظیفه
مشاوریت حقوقی مشاوریت حقوقی 2015-05-13 2015-05-26 کابل

ارائه مشوره های حقوقی در مطابقت به قوانین و مقررات نافذه به رهبری وزارت امورداخله.

ریاست تنظیم ترانسپورت زمینی ولایات (هرات) ریاست تنظیم ترانسپورت زمینی ولایات (هرات) 2015-05-23 2015-06-02 هرات

مدیریت ورهبری ترانسپورت های باربری ومسافربری ولایت مربوطه به منظور رفع نیازمندی های
انتقالاتی و عرضه خدمات موًثرومفید ترانسپورتی .

ریاست تطبیق تکنالوژی هستوی ریاست بورد اجراییوی و تخصصی کمیسیون عالی انرژی اتمی افغانستان 2015-05-13 2015-05-26 کابل

تطبیق پالیسی و استراتیژی تکنالوژی هستوی درمطابقت با قوانین و مقررات آژانس بين المللی انرژی اتمی ،هم آهنگی با ساير مراكز علمی و تحقيقاتی داخلی و خارجی در زمينه استفاده موثرازتكنالوژی هستوی در کشور

ریاست تنظیم ترانسپورت زمینی ولایات (نیمروز) ریاست تنظیم ترانسپورت ولایت مربوطه ریاست عمومی تنظیم ترانسپورت زمینی 2015-05-13 2015-05-26 نیمروز

مدیریت ورهبری ترانسپورت های باربری ومسافربری ولایت مربوطه به منظور رفع نیازمندی های
انتقالاتی و عرضه خدمات موًثرومفید ترانسپورتی .

معاون امور محصلان ریاست عمومی امور محصلان 2015-03-18 2015-04-05 کابل

سازماندهی ونظا رت از ثبت دقیق محصلان جدیدالشمول به پوهنتون ها ، ارسال لست محصلان به پوهنتون های مربوط ومعرفی ستاژران به ارگانهای دولتی به منظورتطبیق اهداف و برنا مه های اداره به گونه مؤثرو مفید درمطا بقت با لوایح منظور شده وزارت وقانون تحصیلات عالی

معاونیت امور فارغان ریاست عمومی امور محصلان 2015-03-31 2015-04-09 کابل

سازماندهی ونظارت از ثبت دقیق فارغان به دفاتر اندراج وارسال لست آنها به دوایر وموسسات بمنظور دستیابی به سوابق تعلیمی وکاریابی مطابق به مقررات و لوایح منظورشده وزارت.

ریاست امور سرحدات و قبایل ولایت (ننگرهار) ریاست امور سرحدات و قبایل ولایت (ننگرهار) 2015-05-23 2015-05-02 ننگرهار

تطبیق و تحقق پالیسی ها، استراتیژی، اهداف و تأمین ارتباطات متداوم و مطابق پالیسی های دولت با سران و متنفذان اقوام جهت حل و فصل منازعات از طریق جرگه های قومی.

ریاست حج اوقاف ولایت ننگرهار ، ولایت غزنی و ولایت کندهار 2015-05-20 2015-05-30 ننگرهار ، ولایت غزنی و ولایت کندهار

مدیریت تمام برنامه های ریاست ولایتی را درجهت تطبیق و تحقق پالیسی ها، استراتیژی، اهداف وتأمین ارتباطات متداوم ومطابق پالیسی های اسلامی دولت جهت حل و فصل مشکلات علما ومردم درسطح ولایت مربوط.

ریاست مالی واداری ولایت میدان وردک ،لوگر، سرپل ،پنجشیر و بادغیس ریاست مالی واداری ولایت میدان وردک ،لوگر، سرپل ،پنجشیر و بادغیس 2015-05-26 2015-06-08 ولایات مربوطه

کنترول، نظارت، رهبری و سازماندهی امور مالی، اداری و منابع بشری ولایت در روشنی مقرره ها، طرز العمل ها، پالیسیها و قوانین نافذ کشور

ریاست تخنیکی و سکتوری ولایت سرپل و جوزجان ریاست تخنیکی و سکتوری ولایت سرپل و جوزجان 2015-05-26 2015-06-07 ولایات مربوطه

کنترول، نظارت، رهبری و سازماندهی از اجراات امور خدمات تخنیکی وسکتوری ولایت در روشنی مقرره ها، طرز العمل ها، قوانین ومقررات نافذ کشور.

رئیس دفتر ولایات ننگرهار، میدان وردک، کندهار و فراه رئیس دفتر ولایات ننگرهار، میدان وردک، کندهار و فراه 2015-05-26 2015-06-08 ولایات مربوطه

اداره، مدیریت و تنظیم امور دفتر مقام ولایت مطابق با در نظر داشت اسناد تقنینی، طرزالعمل ها، اهداف و مقاصد اداره.

ریاست منابع بشری ( ولایت ارزگان، بادغیس ،بامیان، بلخ ، پروان ،پکتیکا ، پنجشیر ، خوست ، دایکندی، زابل ،سرپل ،سمنگان ،غور ،کابل ،کنر، لغمان ،لوگر ،نورستان، نیمروز و هلمند) ریاست منابع بشری ( ولایت ارزگان، بادغیس ،بامیان، بلخ ، پروان ،پکتیکا ، پنجشیر ، خوست ، دایکندی، زابل ،سرپل ،سمنگان ،غور ،کابل ،کنر، لغمان ،لوگر ،نورستان، نیمروز و 2015-05-26 2015-06-07 ولایات مربوطه

اداره، رهبری، سازماندهی، پلانگذاری منابع بشری، درمطابقت بااحکام قانون، مقررات وطرزالعمل های مربوط.

ریاست روابط حکومتی ریاست روابط حکومتی 2015-05-23 2015-06-02 کابل غازی شاه محمود خان وات ،کابل افغانستان

نظارت،کنترول ازاجراات کارکنان ریاست روابط حکومتی وتامین روابط کاری میان قوای ثلاثه دولت پیرامون فراهم آوری تسهیلات درخصوص ارائه قوانین ومعاهدات بین الدول واخذ رأی اعتماد به ریاست روابط ولسی جرگه ومشرانوجرگه پارلمان کشور

معاونیت ولایت پنجشیر ،کندهار و بلخ معاونیت ولایت پنجشیر ،کندهار و بلخ 2015-05-26 2015-06-07 ولایات مربوطه

سرپرستی، اداره، کنترول، نظارت و مراقبت از تطبیق ستراتیژی ها و برنامه ها در امور اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، امنیتی و سیاسی در سطح ولایت مربوطه مطابق اسناد تقنینی و پالیسی اداره مستقل ارگانهای محلی.

Jobs 1-14 of 14

This job listing was created using Job Manager for WordPress, by Tom Townsend.