آمر اصلاحات اداری و خدمات ملکی ولایت نورستان

کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی به منظور سپردن کار به اهل کار و تحقق اهداف عالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان در مورد اصلاح و ایجاد اداره سالم خدمات ملکی به سلسله اعلانات قبلی اینک به تعداد (۱) بست رتبه (سوم) ولایتی ذیل را به منظور استخدام افراد شایسته و مجرب از طریق رقابت آزاد طبق سیستم جدید رتب و معاش با معاش استثنایی (سوپر اسکیل) به اعلان رقابتی مجدد میگذارد:

شماره عنوان بست رتبه بست ریاست مربوطه تعداد بست تاریخ آغاز اعلان تاریخ ختم اعلان
۱ آمر اصلاحات اداری و خدمات ملکی ولایت نورستان ۳ ریاست عمومی دارالانشأ ۱ اعلان مجدد ۲۳/۱۰/۱۳۹۸ ۳۰/۱۰/۱۳۹۸

 

اشخاص واجد الشرایط میتوانند اعم از طبقه ذکور و اناث که تابعیت افغانستان را داشته باشند از تاریخ (۲۳/۱۰/۱۳۹۸) الی تاریخ ختم اعلان بست (۳۰/۱۰/۱۳۹۸) فورمه های مخصوص درخواستی را از ساعت (۸:۳۰) قبل از ظهر الی ختم ساعت کار از دفتر توزیع فورم آمریت استخدام ریاست منابع بشری کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی واقع دارالامان سرک سناتوریم اخذ و بعد از خانه پری دقیق توأم با کاپی اسناد مطالبه شده طبق رهنمود دوباره بطور هارد کاپی به آمریت استخدام تسلیم نمایند ویا به ویب سایت (www.iarcsc.gov.af) مراجعه نموده فورم مخصوص درخواستی را اخذ و بعد از خانه پری دقیق توأم با کاپی اسناد مطالبه شده طبق رهنمود بطور سافت کاپی به ایمیل آدرس hr@iarcsc.gov.af ارسال نمایند.

 

بعد از سپری شدن مدت معینه درخواستی پذیرفته نمی شود.

 

بنأ مراتب فوق جهت آگاهی و اجراات بعدی شما احتراماً تحریر یافت.

 

لایحه وظایف پست­های خدمات ملکی

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست:  
عنوان وظیفه: آمر اصلاحات اداری و خدمات ملکی ولایت نورستان
بست: ۳
وزارت یا اداره: کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی
موقعیت پست: ولایت نورستان
تعداد پست: ( ۱ )
گزارشده به: رئیس عمومی دارالانشاء
گزارش­گیر از: کارمندان تحت اثر
تاریخ بازنگری: ۳/۷/۱۳۹۷

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

هدف وظیفه: مدیریت و نظارت از تطبیق برنامه های اصلاح اداره عامه مطابق اسناد تقنینی و برنامه های کمیسیون جهت بهبود سیستم ادارات خدمات ملکی محلی و عرضه خدمات مؤثر و بهتر به مردم.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 

 1. طرح و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه آمریت در مطابقت با پلان و اهداف استراتیژیک کمیسیون،
 2. مدیریت پروسۀ نظارت از تعیینات کارکنان پائین رتبه در سطح ولایت جهت تأمین شفافیت در پروسۀ استخدام و جذب کادرهای باتجربه در ادارات خدمات ملکی،
 3. همآهنگی و نظارت از پروسه امتحان جمعی در سطح ولایت بمنظور جذب کادرهای مسلکی،
 4. پیگری شکایات کارکنان شاکی در سطح ولایت جهت تامین عدالت در پروسه های استخدام، امورذاتی خدمات ملکی و ارجاع موارد خاص به مرکز،
 5. پیگیری از تطبیق و عدم تطبیق مصوبات بورد رسیدگی به شکایات در سطح ولایت و ارایه گزارش آن به مقامات ذیربط،
 6. هماهنگی برنامه های آموزشی برای کارکنان خدمات ملکی ولایت مربوط جهت ارتقای ظرفیت کارکنان اداره عامه محلی در همکاری با انستیتوت خدمات ملکی و مقام ولایت،
 7. نظارت از تطبیق برنامه های اصلاحات مطابق اهداف کمیسیون و پلان کاری در ادارات محلی جهت عرضه خدمات بهتر در ادارات خدمات ملکی،
 8. نظارت از پروسه ارزیابی اجراات وظیفوی سالانه کارکنان خدمات ملکی ولایت به منظور بهبود کیفیت کار،
 9. تأمین ارتباط و هماهنگی کاری مؤثر با ادارات محلی جهت تطبیق برنامه های اصلاحات در ولایت مربوط،
 10. حصول اطمینان از اجراآت بموقع، رعایت اصل شفافیت و حسابدهی دو جانبه فی مابین مرکز و ولایات،
 11. اشتراک در جلسات اداری ولایت به منظور جلب حمایت رهبری ولایت و انعکاس فعالیت های اصلاحات اداری و خدمات ملکی،
 12. تامین ارتباط بهتر و موثر با نهاد های مختلف مانند جامعه مدنی، جوانان، علمای دینی و کارکنان خدمات ملکی در سطح ولایت و آگاه ساختن آنها از فعالیت های کمیسیون با برگزاری نشست ها،
 13. تهیه و ترتیب پلان بودجوی و تدارکاتی بمنظور تطبیق پلان کار و رفع نیازمندی های ریاست مربوط،
 14. ارزیابی اجراآت کارکنان تحت اثر بمنظور ایجاد انگیزه برای بهبود اجراآت، افزایش مؤثریت و بازدهی کار، تعیین نیازهای آموزشی و بلند بردن ارتقای ظرفیت.
 15. انکشاف و انتقال مهارت های مسلکی به شیوه تدویر ورکشاپ ها، سیمینار ها و آموزش های جریان کار.
 16. ارائه گزارشات ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت برای مقامات ذیصلاح بمنظور مطلع ساختن از پیشرفت فعالیتها و دست آوردهای بخش های مربوطه.
 17. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات، مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.

————————————————————————————————————————–

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد ۷ و ۳۴ قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. داشتن سند تحصیلی حد اقل لیسانس در یکی از رشته های: اداره عامه، اداره و تجارت، پالیسی عامه، مدیریت منابع بشری، حقوق و علوم سیاسی، اقتصاد، جامعه شناسی، ارتباطات و حکومتداری و به درجات بلندتر تحصیلی در رشته های فوق ترجیح داده میشود.
 2. تجربه کاری مرتبط (مدیریتی مشابه و تخصصی در امور هماهنگی، ارتباطات، و نظارت عرصه منابع بشری و سایر موارد مندرج اهداف و مسئولیت های وظیفوی این بست) حد اقل دو سال.
 3. تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتویا دری) و آشنایی با زبان انگلیسی
 4. مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

امتیازات بست:

معاش استثنایی (سوپر اسکیل) طبق طرزالعمل امتیازات مادی استثنایی

________________________________________________________________________________________

دریافت فورم درخواستی