آمر توانمند سازی زنان در خدمات ملکی

 

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه سوم ریاست کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی  را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌ سپارد.

علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (www.iarcsc.com ) ارائه نمایند. هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.

 

شماره عنوان بست شماره بست
۱ آمر توانمند سازی زنان در خدمات ملکی CSC-010
 

مشخصات بست:

عنوان بست                      : آمر توانمند سازی زنان در خدمات ملکی

بســــت                         :  سوم

وزارت/اداره                      :  کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی

بخش مربوطه                    : ریاست حمایت از زنان در خدمات ملکی – ریاست عمومی اداره خدمات ملکی

تعداد پست                      : (۱)

موقعیـــت                       : کابل

گزارشدهی به                     : رئیس حمایت از زنان در خدمات ملکی

گزارشگیری از                    : کارکنان تحت اثر (مطابق ساختار تشکیلاتی)

اندازه معاش                   : اصل معاش بست+ امتیاز پروژۀ تغییر از قدم اول ۶۳،۰۰۰٫۰۰ افغانی الی قدم پنجم ۸۹،۹۴۴ افغانی (مطابق رهنمود پرداخت امتیازات پروژۀ تغییر)

تاریخ نشر وختم اعلان         : ۲۳/۰۶/۱۳۹۸  الی  ۰۲/۰۷/۱۳۹۸

 

 

 

برنامه تغییر:

پروژه تغییر مستقیماً جوابگو به چهارچوب صلح و انکشاف ملی افغانستان بشمول اولویت انکشافی در مورد سیستم سازی پاسخگو و موثر اداره عامه و همچنان به هدف ایجاد، حفظ و تقویه تخصص گرایی خدمات ملکی میباشد.

هدف کلی پروژه تغییر عبارت است از تقویت ظرفیت وزارت ها و ادارات دارای اولویت از طریق استخدام بست های کلیدی به اساس شایستگی، بهبود مدیریت کارمندان و پلانگذاری بهتر منابع بشری.

پروژه تغییر توسط صندوق وجهی کمک ها برای بازسازی افغانستان (ARTF) و انجمن انکشاف بین المللی (IDA) گروپ بانک جهانی تمویل میگردد و  کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی به نماینده گی از دولت جمهوری اسلامی افغانستان این پروژه را تطبیق مینماید.

در مورد  کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی:

کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی به اساس توافق نامه بن، مادۀ ۵۰ قانون اساسی و به تاسی از فرمان شماره ۲۵۷ مورخ ۲۳-۳-۱۳۸۱ ادارۀ موقت افغانستان، بمنظور رهبری اصلاحات اداری، تنظیم و طرح پالیسی در مورد اصلاح سیستم اداره عامه و نظارت از تطبیق آن ایجاد گردیده است.

 

هدف وظیفه:

داد خواهی، ارائه مشوره های شغلی برای تازه فارغین اناث پوهنتون ها و زنان متقاضی کار در خدمات ملکی و شناسایی نیاز های آموزشی کارکنان اناث خدمات ملکی جهت زمینه سازی رشد ظرفیت آنها، شناسائی و تحلیل چالش ها و مشکلات فرا  راه زنان و ارایه راه حل ها در زمینه توانمند سازی زنان در خدمات ملکی.

 

 

وظایف تخصصی بست:

 1. ایجاد هماهنگی و تفاهم با پوهنتون های دولتی و خصوصی مرکز و ولایات جهت شناسایی زنان شایسته و علاقمند کار در خدمات ملکی
 2. مدیریت تدویر کمپاین های آگاهی دهی از فرصت های شغلی برای تازه فارغین اناث پوهنتون های دولتی و خصوصی در سطح مرکز و ولایات
 3. مطالعه قوانین و پالیسی ها، طرزالعمل ها و لوایح خدمات ملکی و ارائه پیشنهادات لازم جهت شامل سازی موضوعات جندر در اسناد متذکره
 4. حصول اطمینان از طرح برنامه های آموزشی جهت آگاهی دهی متقاضیان اناث بست های خدمات ملکی و آماده نمودن آنان برای امتحانات جمعی
 5. نظارت از تدویر برنامه های آموزشی (تکمیل فورم های درخواستی آنلاین و آفلاین) ترتیب خلص سوانح (CV) و ارایه معلومات در مورد امتحانات جمعی، قوانین و مقررات خدمات ملکی و سایر آموزش ها جهت تسهیل و زمینه سازی افزایش و جذب متقاضیان اناث در بست های خدمات ملکی
 6. مدیریت راه اندازی برنامه های نیازسنجی آموزشی کارکنان اناث خدمات ملکی در هماهنگی با بخش های مربوط
 7. حصول اطمینان از تحلیل و درج نتایج نیازسنجی آموزشی در دیتابیس و هماهنگ نمودن نیازهای آموزشی کارکنان اناث با انستیتوت خدمات ملکی جهت تدویر برنامه های آموزشی مورد نیاز برای آنان
 8. مدیریت شبکه تازه فارغان و تقویت این شبکه از طریق تامین ارتباط با اعضای شبکه و ارایه آموزش های مورد نیاز برای زمینه سازی جذب آنان در ادارات خدمات ملکی
 9. حصول اطمینان از مؤثریت و کیفیت کمپاین ها و برنامه های آگاهی دهی مرکز انکشاف مسلکی زنان از طریق ارزیابی و نظر سنجی مستفدین برنامه ها
 10. تامین ارتباط و هماهنگی با وزارت امور زنان، نهاد های فعال حقوق زن و تازه فارغان اناث پوهنتون ها جهت انکشاف سی وی (CV) بانگ زنان، دسته بندی سی وی ها به اساس تجارب و رشته های تحصیلی زنان و اطلاع رسانی از فرصت های کاری در خدمات ملکی مطابق با رشته های تحصیلی و تجارب آنان
 11. طرح راهکارهای موثر و عملی جهت توانمندسازی و سهمگیری بیشتر زنان در خدمات ملکی مطابق به تعهدات و برنامه های دولت و روحیه قوانین نافذه
 12. اشتراک موثر در انجمن زنان خدمات ملکی و ارایه نظریات سودمند برای تقویت انجمن ها و گسترش آن در سایر ولایات کشور

 

وظایف مدیریتی و اجرائیوی بست:

 

 1. طرح و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان ریاست جهت نیل به اهداف تعیین شده؛
 2. مدیریت کارکنان تحت اثر جهت حصول اطمینان از تحقق برنامه ها و انسجام امور وظیفوی؛
 3. ارزیابی اجراآت کارکنان تحت اثر به منظور ایجاد انگیزه برای بهبود عملکرد، افزایش موثریت و بازدهی کار، تعیین نیاز های آموزشی و ارتقای ظرفیت آنها؛
 4. انکشاف و انتقال مهارت های مسلکی به شیوه تدویر ورکشاپ ها، سیمینار ها و آموزش های جریان کار؛
 5. ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه وعندالضرورت به آمر مستقیم و مقامات ذیصلاح از فعالیت ها و دستاورد های مربوط؛
 6. اجرای سایر وظایف مرتبط که توسط مقامات مطابق به قوانین، مقررات و اهداف اداره مربوط سپرده می‌شود.

———————————————————————————–

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحه وظایف با درنظرداشت مواد ۷و۳۴ قانون کارکنان خدمات ملکی با حداقل شرایط و  معیارهای ذیل ترتیب گردیده است .

 1. داشتن سند تحصیلی حداقل لیسانس در یکی از رشته های: جندر و مطالعات زنان، توسعه پایدار، اداره عامه، پالیسی عامه، اقتصاد، اداره تجارت، مدیریت منابع بشری، روابط عامه، ارتباطات، حقوق، شرعیات (فقه و قانون)، جامعه شناسی، ادبیات، تعلیم و تربیه و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های فوق الذکر ارجحیت داده می شود.
 2. تجربه کاری مرتبط حد اقل دو سال.
 3. تسلط به یکی از زبان های رسمی کشور (پشتو ویا دری) و زبان انگلیسی.
 4. مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق لازم