آمر دیپارتمنت آموزش رهبری اداره عامه

 

کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی به منظور سپردن کار به اهل کار و تحقق اهداف عالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان در مورد اصلاح و ایجاد اداره سالم خدمات ملکی به سلسله اعلانات قبلی اینک بست ذیل را به منظور استخدام افراد شایسته و مجرب از طریق رقابت آزاد طبق سیستم جدید رتب و معاش با حفظ حقوق کاندیدان شارت لست شده به اعلان مجدد رقابتی میگذارد: علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (http://lowgrade.iarcsc.com/) ارائه نمایند.

هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.

 

شماره عنوان بست شماره بست
۱ آمر دیپارتمنت آموزش رهبری اداره عامه HR-075

 

 

مشخصات بست:

عنوان بست:                     آمر دیپارتمنت آموزش رهبری اداره عامه

بســــت:                          سوم

وزارت/اداره:                       کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی

موقعیت بست:                   کابل

تعداد بست:                       (۱)

بخش مربوطه:                   ریاست عمومی انستیتوت خدمات ملکی / ریاست انکشاف منابع بشری اداره عامه / آمریت آموزش رهبری اداره عامه

گزارشدهی به :                 رئیس انکشاف نصاب و آموزش

گزارش گیر از:                    آموزگار رهبری,آموزگار رهبری,آموزگار پالیسی عامه,آموزگار پالیسی عامه,آموزگار مدیریت استراتیژیک,آموزگارمدیریت استراتیژیک

تاریخ نشروختم اعلان:        ۰۵/۰۵/۱۴۰۰ الی ۱۲/۰۵/۱۴۰۰

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

هدف وظیفه مدیریت روند طرح و تدوین نصاب، طرح برنامه‌ها و مواد آموزشی، معیاری سازی روند طرح و تطبیق برنامه های آموزشی، تنظیم و ادارۀ اجراآت اعضای دیپارتمنت و فراهم سازی فرصت ارتقای ظرفیت اعضای دیپارتمنت آموزش رهبری اداره عامه  
صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی
وظایف تخصصی ۱٫ همکاری و سهم‌گیری فعال در تدوین طرح برنامه‌های ظرفیت پروری پیرامون رهبری و اداره عامه؛
۲٫ همکاری و سهم‌گیری فعال در تدوین چهارچوب شایستگی ها و تدوین نصاب آموزشی؛
۳٫ همکاری در تدوین پالیسی ملی ارتقای ظرفیت کارکنان خدمات ملکی و نظارت از تطبیق آن؛
۴٫ تطبیق و اجرای برنامه‌های ظرفیت پروری پیرامون رهبری و موضوعات مرتبط به نصاب ظرفیت پروری؛
۵٫ بازنگری و نهایی سازی پرسشنامه‌های ارزیابی مقدماتی و نهایی برنامه‌های ظرفیت پروری؛
۶٫ استفاده موثر از شیوه‌ها و میتودهای مختلف حین تدویر برنامه‌های آموزشی برای کارکنان خدمات ملکی؛
۷٫ راه اندازی و نظارت از کارهای گروپی، انفرادی و پروژه‌های تحقیقاتی اشتراک کنندگان برنامه‌های ظرفیت پروری؛
۸٫ ایجاد و تطبیق میکانیزم رهنمایی اشتراک کننده ها درپروژه های تحقیقاتی- مدیریتی؛
۹٫ بکارگیری نتایج کارهای تحقیقی انستیتوت خدمات ملکی، جهت آموزش و ارتقای ظرفیت کاری مشمولین برنامه‌ها؛
۱۰٫ جمع آوری معلومات و مواد ممد آموزشی بمنظور افزایش موثریت برنامه‌های ظرفیت پروری؛
۱۱٫ غنامندی و نهایی سازی نصاب آموزشی و مطالعات موردی (Case Studies)؛
۱۲٫ برگذاری برنامه های تربیه مربیان و آموزش‌های تخصصی در موضوعات مرتبط، جهت ارتقای ظرفیت آموزگاران دیپارتمنت.
۱۳٫ تهیه و ترتیب پلان های درسی و آماده ‌گی جهت ارائه و پیشبرد برنامه‌های آموزشی؛
۱۴٫ نظارت از موجودیت مواد کمک آموزشی، تنظیم و مدیریت صنف، قبل از آغاز برنامه‌ها؛
۱۵٫ اخذ گزارشات کاری از آموزگاران دیپارتمنت و ارائه آن به رئیس مربوط؛
وظایف مدیریتی ۱۶٫ تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی اداره، جهت بدست آوردن اهداف تعیین شده؛
۱۷٫ انتقال مهارت های مسلکی به شیوه تدویر ورکشاپ ها، سیمینار ها و آموزش های جریان کار به کارکنان تحت اثر؛
۱۸٫ مدیریت و ارزیابی اجراات کارکنان تحت اثر، تعیین نیاز های آموزشی و ارتقای ظرفیت کارکنان بخش های تحت اثر؛
۱۹٫ ارایه گزارش ماهوار، ربعوار و سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه، به منظور مطلع ساختن رهبری اداره؛
۲۰٫ اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.
وظایف هماهنگی ۲۱٫ هماهنگی با بخش های ذیربط انستیتوت خدمات ملکی و گروه های مورد هدف برنامه های آموزشی جهت اجرای بهتر امور محوله؛
۲۲٫ تقویت فرهنگ کار تیمی و سهم گیری در اجرا و تطبیق پلان منحیث عضو فعال تیم.
شرایط استخدام این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد ۷، ۸ و ۳۴ قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیار های ذیل ترتیب گردیده است:
رشته تحصیلی داشتن سند تحصیلی حداقل لیسانس در یکی از رشته‌های مدیریت آموزشی، اداره عامه، اداره تجارت، پالیسی عامه، حکومتداری، مدیریت عمومی، مدیریت منابع بشری و علوم سیاسی از موسسات تحصیلی ملی و بین المللی داخل و یا خارج از کشور، به درجات بالاتر در رشته‌های فوق الذکر ارجحیت داده می ‌شود.
تجربه کاری ‌داشتن حد اقل دو سال تجریه کاری مرتبط به وظیفه از موسسات ملی و بین المللی داخل و یا خارج کشور.
مهارتهای لازم أ. تسلط به زبان‌های رسمی کشور پشتو و دری (توانایی ترجمه از زبان پشتو به دری و برعکس آن) و آشنایی تحریر و تکلم زبان انگلیسی؛
‌ب. مهارت‌های کمپیوتری در برنامه‌های مرتبط به وظیفه.
موارد تشویقی الف. (۵) نمره امتیازی برای بست‌های سوم و چهارم و (۳) نمره امتیازی برای بست‌های اول و دوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلولیت؛
ب. (۵) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام؛
نوت افراد دارای معلولیت واجد شرایط فوق میتوانند درصورتیکه معلولیت شان مانع انجام کار در اداره نگردد، برای احراز این بست درخواست نمایند.

رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق لازم