آگهی امتحان جمعی بست‌های پنج و شش خدمات ملکی ولایت کابل

از همه نامزدان  امتحان جمعی بست‌های پنج و شش خدمات ملکی ولایت کابل خواهش‌مندیم تا برای دریافت کارت ورود به امتحان و ثبت اطلاعات بایومتریک، همراه با تذکره تابعیت‌شان تشریف بیاورند.

 

بانوان

دوشنبه، ۲۵ سرطان

حرف اول نام : (الف ، ب ، پ ، ت ، ث ، م)

 

سه‌شنبه، ۲۶ سرطان

حرف اول نام : (ج ،چ ، خ ،ح ، ځ ، څ ، ن)

 

چهارشنبه، ۲۷ سرطان

حرف اول نام : (د ، ذ ، ر ، ز، ژ ، ف، ق ، ط)

 

شنبه، ۳۰ سرطان

حرف اول نام : (ظ ، س ، ش ، ص ، ض ، ع)

 

یک‌شنبه، ۳۱ سرطان

حرف اول نام : (غ ، ک ، گ ، ل ، و ، هـ ، ی)

 

محل توزیع کارت بانوان: کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی واقع کوچۀ سناتوریم، سرک عمومی دارالامان

محل بایو متریک بانوان: انستیتوت خدمات ملکی واقع سرک افشار

 

 

آقایان

 

دوشنبه، ۲۵ سرطان

حرف اول نام : (الف ، ب ، پ ، ت ، ث ، ج ، چ ، خ )

 

سه‌شنبه، ۲۶ سرطان

حرف اول نام : (ح ، د ، ذ ، ر ، ز ، ژ ، س ، ش)

 

چهارشنبه، ۲۷ سرطان

حرف اول نام : (ل ، م ، ن ، ځ ، څ)

 

شنبه، ۳۰ سرطان

حرف اول نام : (ع ، غ ، و ، هـ ، ی)

 

یک‌شنبه، ۳۱ سرطان

حرف اول نام: (ص ، ض ، ط ، ظ ، ف ، ق ، ک ، گ)

 

محل توزیع کارت آقایان: ساختمان سابق ادارۀ مبارزه علیه فساد اداری واقع سرک چهلستون، جوار کارخانۀ جنگلک

محل بایو متریک آقایان: انستیتوت خدمات ملکی واقع سرک افشار

 

یادداشت:

ــ پیش از مرحلۀ بایومتریک، نامزدان باید کارت‌های ورود به امتحان را به دست بیاورند.

ــ محل برگزاری امتحان در کارت‌های ورود به امتحان ثبت است. زمان برگزاری امتحان بعداً اعلام می‌شود.