آگهی: برنامۀ کارآموزی اداری برای فارغان پوهنتون‌ها

انستتیوت خدمات ملکی به منظور بهبود کیفیت خدمات عامه و تسهیل جذب نیروی جوان در دستگاه خدمات ملکی، در نظر دارد تا برنامۀ شش‌ماهۀ کارآموزی اداری را برای ۱۳۵ تن از فارغان سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ پوهنتون‌ها (به استثنای فارغان رشته طب) راه‌اندازی کند.

اشتراک‌کنندگان در ماه نخست، آموزش‌های نظری در بخش‌های مدیریت، آگاهی از قوانین، منابع بشری و امور مالی دریافت می‌کنند و پنج ماه دیگر را در ادارات خدمات ملکی در کابل مصروف کار خواهند شد. در جریان کار، کارآموزان تحت نظارت و رهنمایی مستقیم مربیان‌شان در انستتیوت خدمات ملکی و آمرین‌شان در ادارات مربوطه می‌باشند. این برنامه هم‌چنان شامل یک ورکشاپ ویژۀ خلاقیت اداره عامه می‌شود که در آن کارآموزان روی یافتن راه‌حل‌های خلاقانه برای ارایۀ خدمات عامه به همکاری یک مربی کار می‌کنند.

مهلت پذیرش درخواست‌ها: چهارشنبه (اول حوت) تا چهارشنبه (۱۵ حوت) 

درخواست‌های مکمل پس از یک دورۀ بررسی تخنیکی شامل امتحان تحریری می‌شود که بر اساس آن، بهترین کاندیدان برای مصاحبه دعوت می‌شوند. نامزدان نهایی پس از عقد تعهدنامه رسماً شامل برنامه می‌شوند و در جریان برنامه یک مقدار مشخص به عنوان پول مصارف ترانسپورت دریافت می‌کنند.

تصدیق‌نامه‌یی که در پایان برنامه به اشتراک کنندگان اعطا می‌شود معادل یک سال تجربۀ کاری در روند استخدام در بست‌های خدمات ملکی در نظر گرفته می‌شود.

درخواست‌ها باید براساس رهنمود که در فورم توضیح داده شده است به ایمیل آدرس internship@iarcsc.gov.af   فرستاده شود.

دریافت فورم

برای دریافت پاسخ به سؤالات خویش می‌توانید در اوقات رسمی به شماره‌های زیر تماس بگیرید:

۰۲۰۲۵۶۱۹۵۳

۰۲۰۲۵۶۱۹۵۹