آگهی: بست‌های خالی پنج و شش خدمات ملکی و بست‌های معلمان در ولایت‌های غزنی و قندهار به رقابت گذاشته شد

کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی بست‌های خالی پنج و شش و بست‌های معلمان در ولایت‌های غزنی و قندهار را به رقابت گذاشت.

سه درصد بست‌های اعلان‌شده برای افراد دارای معلولیت اختصاص داده شده است.

فهرست بست‌های اعلان‌شده و فورم‌های درخواستی برای این بست‌ها را ــ به تفکیک ولایات ــ از این‌جا دریافت کنید:

فورم‌های درخواستی برای بست‌های معلمان در آمریت‌های معارف ولسوالی‌ها و فورم‌های درخواستی برای بست‌های پنج و شش در ریاست‌های ولایتی ادارات نیز (به صورت رایگان) قابل دست‌رس است.

فورم‌های درخواستی هر ولایت از هم متفاوت است.

پیش از خانه‌پری فورم درخواست، رهنمود مراحل مختلف امتحانات جمعی را به دقت بخوانید.

عنوان بست، وزارت، ریاست، موقعیت بست و کود بست را به صورت دقیق در فورم درخواست درج کنید.

شما فقط حق درخواست به یک بست را دارید و در صورت درخواست‌های متعدد، از پروسۀ رقابت حذف خواهید شد.

پس از خانه‌پری دقیق فورم درخواست، یک قطعه عکس‌تان را به فورم درخواست بچسپانید و همراه با کاپی تذکره و اسناد تحصیلی، سر از روز چهارشنبه (۲۶ سنبله) تا دوشنبه (۷ میزان)، به مراجع مربوط بسپارید.

نشانی تسلیم‌دهی فورم‌های درخواستی بست‌های پنج و شش: ریاست‌های ولایتی وزارت‌ها و اداره‌های مربوط

نشانی تسلیم‌دهی فورم‌های درخواستی برای بست‌های معلمان: آمریت‌های معارف ولسوالی‌ها