آگهی: زمان‌بندی بایومتریک نامزدان بست‌های ۵ و ۶ کابل

به آگهی واجدان شرایط امتحان بست‌های پنج و شش خدمات ملکی کابل که کارت‌های ورود به امتحان را دریافت کرده‌اند رسانیده می‌شود که برای ثبت اطلاعات بایومتریک، مطابق تقسیم‌اوقات زیر به انستیتوت خدمات ملکی واقع افشار سیلو مراجعه کنند.

  • سه‌شنبه، ۸ میزان، پیش از چاشت:

وزارت‌ ارشاد، حج و  اوقاف، وزارت امور سرحدات، وزارت امور زنان، رادیوتلویزیون ملی، وزارت شهرسازی و اراضی، وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، وزارت معارف، مشرانو جرگه، وزارت احیا و انکشاف دهات، ادارۀ ملی حفاظت محیط زیست، کمیسیون عالی انرژی اتمی، کمیسیون مستقل انتخابات، وزارت دولت در امور پارلمانی

  • سه‌شنبه، ۸ میزان، پس از چاشت:

وزارت دولت در امور شهدا و معلولین، ولسی جرگه، وزارت اطلاعات و فرهنگ، وزارت صحت عامه، وزارت تحصیلات عالی، ادارۀ خط آهن، ریاست عمومی تربیت بدنی و سپورت

  • چارشنبه، ۹ میزان، پیش از چاشت:

ادارۀ عالی بررسی، ادارۀ مستقل ارگان‌های محلی، ادارۀ ملی احصاییه و معلومات، ادارۀ ملی نورم و استندرد، ادارۀ هوانوردی ملکی، وزارت اقتصاد، ادارۀ تعلیمات تخنیکی و مسلکی، وزارت دولت در امور مبارزه با حوادث طبیعی، وزارت صنعت و تجارت، وزارت امور مهاجرین، وزارت ترانسپورت

  • چارشنبه، ۹ میزان، پس از چاشت:

وزارت امور داخله، وزارت کار و امور اجتماعی

 

واجدان شرایط برای ثبت اطلاعات بایومتریک، نسخۀ اصلی تذکرۀ‌ تابعیت‌شان را با خود داشته باشند.

آن شمار از کسانی که نام‌های‌شان در فهرست واجدان شرایط امتحان اعلام شده، اما تا کنون کارت‌های ورود به امتحان را دریافت نکرده‌اند می‌توانند به روز دوشنبه (۷ میزان) به دفتر مرکزی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی مراجعه کنند.

نامزدانی که برای این بست‌ها واجد شرایط شناخته شده‌اند، درخواستی‌ هم‌زمان‌شان به بست‌های ۵ و ۶ وزارت مالیه حذف شده است.

نتیجۀ رسیدگی به شکایات، به کسانی که شکایات‌شان تأیید می‌شود، پیش از برگزاری امتحان، اطلاع داده می‌شود.

روز برگزاری امتحان: جمعه، ۱۱ میزان

زمان و مکان برگزاری امتحان در کارت‌های ورود به امتحان درج است.