آگهی: زمان‌بندی بایومتریک و امتحان جمعی نامزدان بست‌های معلمان و بست‌های ۵ و ۶ خدمات ملکی ولایت فاریاب

نامزدان بست‌های معلمان و بست‌های ۵ و ۶ خدمات ملکی ولایت فاریاب، بر اساس برنامه‌ریزی زیر، مراجعه کنند:

ثبت اطلاعات بایومتریک

واجدان شرایط بست‌های معلمان، روزهای دوشنبه و سه‌شنبه (۱۵ و ۱۶ جدی) به آمریت تعلیمات تخنیکی و مسلکی ولایت فاریاب مراجعه کنند.

واجدان شرایط بست‌های ۵ و ۶ خدمات ملکی، چهارشنبه (۱۷ جدی) به آمریت تعلیمات تخنیکی و مسلکی ولایت فاریاب مراجعه کنند.

توزیع کارت

زنان واجد شرایط امتحان به لیلیه دختران پوهنتون فاریاب مراجعه کنند.

مردان واجد شرایط امتحان به لیلیه پسران پوهنتون فاریاب مراجعه کنند.

برگزاری امتحان

روزهای برگزاری امتحان: پنج‌شنبه، جمعه و شنبه (۱۸، ۱۹ و ۲۰ جدی)

محل برگزاری امتحانات: ریاست پوهنتون‌ ولایت فاریاب

یادداشت: اصل تذکرۀ تابعیت و یا پاسپورت‌تان را حتماً با خود داشته باشید.