آگهی: زمان‌بندی برای طی‌ مراحل روند استخدام معلمان (کابل)

از تمامی داوطلبانی که در نتایج اولیۀ بست‌های معلمان وزارت معارف کامیاب شناخته شده‌اند، خواهشمندیم تا جهت طی مراحل اسناد و پروسۀ استخدام مطابق تقسیم اوقات نشر شده به آدرس ذیل مراجعه نمایند.

وزارت معارف، ریاست عمومی انکشاف منابع بشری، گلبهارسنتر، چهارراهی ملک اصغر، ده‌افغانان.

نوت: کاندیدان موفق جهت طی مراحل سایر قدمه‌های استخدام، اصل سند تحصیلی، اصل تذکرۀ تابعیت، ۴ قطعه عکس و در صورت فوق بکلوریا بودن، سند تجربۀ کاری را با خود داشته باشند.