آگهی: طی مراحل استخدام بست‌های  معلمان و بست‌های ۵ و ۶ خدمات ملکی

نامزدانی که در امتحانات جمعی ولایتی بست‌های معلمان و بست‌های ۵ و ۶ خدمات ملکی کامیاب شناخته شده‌اند می‌توانند به روز چهارشنبه (اول دلو)، ساعت ۰۹:۰۰ صبح، جهت طی مراحل بعدی استخدام، به ریاست‌ها/ آمریت‌های وزارت‌ها و اداره‌های مربوط مراجعه کنند.

یادداشت: اصل سند تحصیلی، اصل تذکرۀ تابعیت و چهار قطعه عکس‌تان را با خود داشته باشید.