آگهی: طی مراحل استخدام بست‌های ۵ و ۶ کابل

از تمامی نامزدانی که در امتحان جمعی بست‌های ۵ و ۶ کابل کامیاب شناخته شده‌اند خواهشمندیم تا به روز سه‌شنبه (۲۹ میزان) جهت طی مراحل بعدی استخدام، به ریاست‌ها/ آمریت‌های منابع بشری وزارت‌ها و اداره‌های مربوط مراجعه کنند.

یادداشت: اصل سند تحصیلی، اصل تذکرۀ تابعیت و چهار قطعه عکس‌تان را با خود داشته باشید.

برای دریافت معلومات بیش‌تر به این شماره‌ها در تماس شوید:

۰۷۹۵۴۱۴۲۸۲

۰۷۹۵۴۱۴۲۸۴