قابل توجه درخواست‌کنندگان برنامۀ کارآموزی (ستاژ اداری)

انستیتوت خدمات ملکی بعد از بررسی تخنیکی اسناد حدود ۳۰۰۰ تن متقاضی برنامۀ کارآموزی، فهرست ۱۳۷۱ تن از نامزدان واجد شرایط را تهیه نموده و از طریق ویب‌سایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی به نشر سپرده است.

نامزدان می توانند از طریق لینک زیر از نتایج بررسی اسناد، تاریخ و زمان امتحان‌شان آگاهی یابند:

لست کاندیدان واجد شرایط برنامه کارآموزی

انستیتوت خدمات ملکی با درنظرداشت اصل شایسته‌سالاری، تأمین شفافیت و آشنایی جوانان با سیستم امتحان الکترونیکی، آزمون ورودی برنامۀ کارآموزی را با درنظرداشت شمارۀ مسلسل مندرج لیست نشرشده، طی دوره‌های متعدد به شکل الکترونیکی (Computer Base) در مرکز امتحانات کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی واقع دارالامان، سرک سناتوریم برگزار می‌کند.

تمام نامزدان مکلف‌اند که در روز امتحان اصل تذکرۀ تابعیت‌شان را با خود داشته باشند، در غیر آن شامل امتحان نمی‌شوند. از نامزدانی که مشروط بر آوردن مکتوب ریاست انسجام امور اکادمیک وزارت تحصیلات عالی شارت‌لیست گردیده‌اند، تقاضا می‌شود که اسناد یادشده را در روز امتحان با خود داشته باشند، در غیر آن شامل امتحان نمی‌شوند.

نخستین دور امتحان، یک‌شنبه، اول ثور سال روان برای ۲۱۰ تن از کاندیدان واجد شرایط، بر اساس شمارۀ مسلسل برگزار می‌شود.