اداره انرژی هستوی افغانستان بتعداد ۶ بست خویش را به اعلان رقابتی گذاشت

اداره انرژی هستوی افغانستان بتعداد ۶ بست رتبه سوم و چهارم خویش را از طریق ویت سایت خویش به اعلان رقابتی گذاشت.

متقاضیان محترم میتوانند برای دریافت معلومات بیشتر به ویت سایت اداره محترم انرژی هستوی افغانستان مراجعه نمایند.

لنک بست های اعلان شده: http://tinyurl.com/y6qz9625