اداره تنظیم امور زندانها ۱۸ بست خویش را به اعلان رقابتی گذاشت

اداره تنظیم امور زندانها بتعداد ۱۸ بست رتبه سوم و چهارم خویش را به اعلان رقابتی گذاشت.

متقاضیان محترم میتوانند برای دریافت معلومات بیشتر به لنک زیر مراجعه نمایند.

لنک بستهای اعلان شده:

https://www.jobs.af/companies/office-of-prisons-administration