اداره تنظیم خدمات انرژی ۴ بست خویش را به اعلان رقابتی سپرد

اداره تنظیم خدمات انرژی بتعداد ۴ بست رتبه سوم خویش را از طریق ویب سایت خویش به اعلان رقابتی گذاشت.

 

متقاضیان محترم میتوانند برای دریافت معلومات بیشتر به ویب سایت اداره محترم تنظیم خدمات انرژی مراجعه نمایند.

لنک بستهای اعلان شده:

 

https://esra.gov.af/dr/node/536

 

https://www.jobs.af/companies/adarh-tnzym-khdmat-anrzhy

 

https://tinyurl.com/yxjmp7rf

https://tinyurl.com/npmype2e

https://tinyurl.com/yjpwy6bj

https://tinyurl.com/a865229u

 

متقاضیان محترم،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (http://lowgrade.iarcsc.com/) ارائه نمایند.

 

هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید

 

شماره عنوان بست ریاست بخش بست کود بست شرایط تحصیل شرایط تجربه کاری سیستم اعلان مقدار معاش تاریخ اعلان تاریخ ختم اعلان
۱ آمریت جندر ریاست مالی و اداری ۳ ESAR-058 داشتن سند تحصیلی حداقل لیسانس و متخصص یکی از رشته های مطالعات زنان، مدیریت منابع بشری، اداره عامه، اداره تجارت، مدیریت آموزشی، حکومتداری، اقتصاد، حقوق، علوم سیاسی، جامعه شناسی، روان شناسی، پالیسی عامه، ژورنالیزم، ادبیات، فلسفه، تاریخ، مدیریت عمومی، مدیریت پروژه، ارتباطات، مردم شناسی، شرعیات(فقه و قانون) و سایر رشته های مرتبط و به درجات بلند تر تحصیلی در رشته ذکر شده ارجحیت داده میشود. ‌أ.       داشتن حد اقل دو سال تجریه کاری مرتبط به وظیفه از موسسات ملی و بین المللی داخل و یا خارج کشور. تغییر اصل معاش بست+ امتیاز پروژۀ تغییر از قدم اول ۶۳٫۰۰۰ افغانی الی قدم پنجم ۸۹٫۹۴۴ افغانی مطابق رهنمود پرداخت امتیازات پروژۀ تغییر ۱۴۰۰/۰۳/۲۰ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
۲ آمریت تنظیم مارکیت برق ریاست امور حقوقی و تجارتی مارکیت برق ۳ ESAR-059 داشتن سند تحصیلی حداقل لیسانس در یکی از رشته‌های انجنیری برق، الکتروتخنیک، انجنیری انرژی، تامین برق، از موسسات تحصیلی ملی و بین المللی داخل و یا خارج از کشور، به درجات بالاتر در رشته های فوق الذکر ارجحیت داده می ‌شود ‌أ.       داشتن حد اقل دو سال تجریه کاری مرتبط به وظیفه از موسسات ملی و بین المللی داخل و یا خارج کشور. تغییر اصل معاش بست+ امتیاز پروژۀ تغییر از قدم اول ۶۳٫۰۰۰ افغانی الی قدم پنجم ۸۹٫۹۴۴ افغانی مطابق رهنمود پرداخت امتیازات پروژۀ تغییر ۱۴۰۰/۰۳/۲۰ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
۳ متخصص انتقال انرژی برق ریاست پالیسی ها و برنامه های انرژی ۳ ESAR-060 داشتن سند تحصیلی حداقل لیسانس در یکی از رشته‌های انجنیری برق، الکتروتخنیک، انجنیری انرژی، انرژی های قابل تجدید، تامین برق، از موسسات تحصیلی ملی و بین المللی داخل و یا خارج از کشور، به درجات بالاتر در رشته های فوق الذکر ارجحیت داده می ‌شود ‌أ.       داشتن حد اقل دو سال تجریه کاری مرتبط به وظیفه از موسسات ملی و بین المللی داخل و یا خارج کشور. تغییر اصل معاش بست+ امتیاز پروژۀ تغییر از قدم اول ۶۳٫۰۰۰ افغانی الی قدم پنجم ۸۹٫۹۴۴ افغانی مطابق رهنمود پرداخت امتیازات پروژۀ تغییر ۱۴۰۰/۰۳/۲۰ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
۴ متخصص انرژی های پایدار ریاست انرژی پایداری ۳ ESAR-061 داشتن سند تحصیلی حداقل لیسانس در یکی از رشته‌های انجنیری برق، انجنیری انرژی های قابل تجدید، انجنیری انرژی، تامین برق، از موسسات تحصیلی ملی و بین المللی داخل و یا خارج از کشور، به درجات بالاتر در رشته های فوق الذکر ارجحیت داده می ‌شود ‌أ.       داشتن حد اقل دو سال تجریه کاری مرتبط به وظیفه از موسسات ملی و بین المللی داخل و یا خارج کشور. تغییر اصل معاش بست+ امتیاز پروژۀ تغییر از قدم اول ۶۳٫۰۰۰ افغانی الی قدم پنجم ۸۹٫۹۴۴ افغانی مطابق رهنمود پرداخت امتیازات پروژۀ تغییر ۱۴۰۰/۰۳/۲۰ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱