اداره خط آهن افغانستان بتعداد دوازده بست خویش را به اعلان رقابتی گذاشت

اداره خط آهن افغانستان بتعداد ۱۲ بست تخنیکی رتبه پنجم خویش را از طریق ویب سایت خویش به اعلان رقابتی گذاشت.

متقاضیان محترم میتوانند برای معلومات بیشتر به ویب سایت اداره محترم خط آهن افغانستان مراجعه نمایند.

لنک بست های اعلان شده:

 1. مدیر مانورینگ

https://ara.gov.af/dr/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%86%DA%AF

 1. کارمند تخنیکی قطار

https://ara.gov.af/dr/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%AA%D8%AE%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1

 1. مدیر حفظ و مراقبت ماشین ها

https://ara.gov.af/dr/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D9%88-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%A7

 1. سرکارگر حفظ و مراقبت

https://ara.gov.af/dr/%D8%B3%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D9%88-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%AA

 1. مدیر سیگنالینگ

https://ara.gov.af/dr/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%DA%AF%D9%86%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%86%DA%AF-2

 

 1. مدیر تقاطعات ایستگاه

https://ara.gov.af/dr/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87

 1. بازرسی کننده سیگنالینگ و انترلاکینگ

https://ara.gov.af/dr/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%B3%DB%8C%DA%AF%D9%86%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D9%86%DA%AF

 1. کارمند تخنیکی حفظ و مراقبت

https://ara.gov.af/dr/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%AE%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D9%88-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%AA-3

 1. مدیر سیگنالینگ هرات

https://ara.gov.af/dr/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%DA%AF%D9%86%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%86%DA%AF-3

 1. نظارت کننده ایمنی عملیات و حفاظت کار هرات

https://ara.gov.af/dr/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D8%B1

 1. کارمند تخنیکی حفظ و مراقبت هرات

https://ara.gov.af/dr/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%AE%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D9%88-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%AA-4

 1. بازرسی کننده عملیات قطار هرات

https://ara.gov.af/dr/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1