اداره عالی تفتیش هفت بست رتبه سوم خویش را به اعلان رقابتی گذاشت

اداره عالی تفتیش هفت رتبه سوم خویش را از طریق ویب سایت خویش به اعلان رقابتی گذاشت.

متقاضیان محترم برای دریافت معلومات بیشتر به ویب اداره ملی تفتیش مراجعه نمایند.

 

https://sao.gov.af/dr/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%81%D8%AA-%D8%A8%D8%B3%D8%AA-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D9%81%D8%AA%DB%8C%D8%B4