اداره لوی څارنوالی ۵ بست رتبه چهارم ( انجنیر ساختمانی ) خویش را به اعلان رقابتی می سپارد

اداره لوی څارنوالی جمهوری اسلامی افغانستان در نظر دارد تا به منظور تقویه سیستم اداری و تطبیق سیستم رتب ومعاش ، جهت جذب اشخاص متخصص و مسلکی به تعداد ۵ ) بست  رتبه چهارم  را طبق سیستم رتب و معاشات بادرنظرداشت به اعلان بسپارد.

علاقمندان واجد شرایط میتوانند فورم درخواستی را از ویب سایت لوی څانوالی داونلود نموده ، بعد از خانه پری دقیق با خلص سوانح خویش به ایمیل آدرس هذا agorec913@gmail.com و agorec914@gmail.com ارسال و یا هارد آن را به ریاست عمومی انکشاف منابع بشری لوی څارنوالی واقع دارالامان تسلیم نمایند .  

درصورت معلومات بیشترمیتوانند بشماره دیجیتل (۰۲۰۲۵۲۲۱۴۶) تماس حاصل نمایند.

 

تاریخ اعلان:              ۱۵/۰۵/۱۳۹۹

تاریخ ختم اعلان:       ۲۶/۰۵/۱۳۹۹

 

 

 

معلومات کلی پست

عنوان وظیفه       : انجنیر ساختمانی – آمریت خدمات
بست                  : ۴
وزارت یا اداره     :

بخش                 :

اداره لوی څارنوالی

مرستیالی لوی څارنوالی در امور مالی و اداری – ریاست خدمات

موقعیت پست    : کابل(مرکز)
تعداد پست        : ۵ بست
گزارشده به         : آمر تعمیرات
گزارشگیر از        : کارکنان تحت اثر
کود                    :  
تاریخ بازنگری    : ۲۶/۱۲/۱۳۹۷

………………………………………………………………………………………………………………………..

هدف وظیفه: سازماندهی امور به منظور  مراقبت و تثبیت قمیت , حجم، کیفیت ,زمان بندی پروژه های ساختمانی  مربوطه.

………………………………………………………………………………………………………………………..

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 • تهیه و ترتیب پلان کاری بخش مربوطه بطور ماهوار، ربعوار و سالانه.
 • تطبیق پلان و پالیسی ها به منظور تحقق اهداف و برنامه های کاری بخش مربوطه.
 • ارائه مشوره های سودمند و مسلکی در راستای رفع مشکلات تخنیکی و تطبیق پروگرامهای ساختمانی.
 • همکاری با آمریت تعمیرات و انجنیران پروژه در پیشبرد امور کاری (سروی تخنیکی , دیزاین , برآورد ابتدائی , ترمیمات…….).
 • اجرای برآورد ابتدائی به منظور تعین قیمت ، حجم کار و مدت پروژه ها به شکل تخمینی و برآورد نهائی بعد از اتمام کار.
 • تثبیت و تعین احجام کاری پروژه های ترمیماتی ساختمان ها و تأسیسات اداره که در مرکز و ولایات از طرف آمر خدمات به وی سپرده می شود.
 • نظارت دقیق از کارکرد های تخنیکی پرسونل فنی و کنترول از کیفیت کارهای ساختمانی در مراحل مختلف کار پروژه های ساختمانی و ترمیماتی اداره.
 • مراقبت ازتطبیق مشخصات تعین شده پروژه های تحت کار ساختمانی و ترمیماتی که در قرارداد تعین گردیده.
 • کمک با انجنیران ریاست خدمات در قسمت تشخیص نیازمندی برای ترمیمات و  فراهم آوری سامان و وسایل ایکه برای ترمیمات ضرورت اند.
 • کنترول , نظارت و بررسی مستمر از امور انجنیری (سروی تخنیکی, دیزاین, برآورد ابتدائی, ترمیمات و مراقبت…….) به منظور تشخیص مشکلات فنی و تخنیکی و دریافت راه حل مناسب جهت رفع آنها.
 • مدیریت، رهبری، نظارت و ارزیابی اجراأت کارکنان مسلکی و اجرائیوی تحت اثر.
 • اجرای سایر امور مرتبط به وظیفه جهت کسب اهداف اداره که از طرف آمر مستقیم مطابق به قوانین، مقررات و اهداف به وی سپرده میشود.
 • تهیه و ارائه گزارش از فعالیت های انجام شده بطورماهوار، ربعوار و سالانه به مراجع مربوط.

………………………………………………………………………………………………………………………..

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد ۸ ،۷ و ۳۴ قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. داشتن سند تحصیلی حد اقل لیسانس در رشته سیول، دیزان ، مهندسی از مؤسسات تعلیمی رسمی داخل و یا خارج کشورو به درجات بلند تر تحصیلی ترجیح داده میشود.
 2. حد اقل یک سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه و سایر موارد مندرج در اهداف و مسؤلیت های وظیفوی این بست.
 3. تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتویا دری) و آشنایی (تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی
 4. مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.