اداره ملی تنظیم امور آب به تعداد۱۱ بست خویش را به اعلان رقابتی گذاشت

اداره ملی تنظیم امور آب به تعداد ۱۱ بست رتبه سوم , چهارم و پنجم مرکزی خویش را  از طریق سیستم رتب معاش به اعلان رقابتی می سپارد.

مقاضیان محترم میتوانند برای دریافت معلومات بیشت به ویب سایت اداره ملی تنظیم امور آب مراجعه نمایند.

لنک بست های اعلان شده:

https://www.nwara.gov.af/dr/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C11-%D8%A8%D8%B3%D8%AA-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%88%D9%85-%D9%88-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C