اداره ملی تنظیم امور آب ۱۹ بست خویش را به اعلان رقابتی سپرد

اداره ملی تنظیم امور آب بتعداد ۱۹ بست رتبه سوم خویش را از طریق ویب سایت خویش به اعلان رقابتی گذاشت.

متقاضیان محترم میتوانند برای دریافت معلومات بیشتر به ویب سایت اداره محترم تنظیم امور آب مراجعه نمایند.

لنک بست های اعلان شده:

http://www.acbar.org/jobs/index.jsp?Jobs_page=2

 

نوت: متقاضیان محترم میتوانند فورمه های درخواستی را طور آنلاین  با تزئید اسکن اسناد تجربه کاری(خلص سوانح) ،اسناد تحصیلی تائید شده وزارت محترم تحصیلات عالی، کاپی تذکیره تابیعت که واضح قابل رویت باشد به  آدرس آنلاین http://lowgrade.iarcsc.com/ ارسال نمایند.

 

شماره
عنواب بست
بست کود بست سیستم اعلان تاریخ اعلان تاریخ ختم اعلان
۱ آمریت استخدام ۳ NWR-0463 برنامه تغییر ۱۴۰۰/۱/۲۶ ۱۴۰۰/۲/۶
۲ آمریت ارتباط هماهنگی حوزه های دریایی ۳ NWR-0464 برنامه تغییر ۱۴۰۰/۱/۲۶ ۱۴۰۰/۲/۶
۳ متخصص هماهنگی و توحید برنامه های تحکیمات سواحل ۳ NWR-0465 برنامه تغییر ۱۴۰۰/۱/۲۶ ۱۴۰۰/۲/۶
۴ آمریت کنترول کیفیت و تحلیل ارقام منابع آب های سطحی ۳ NWR-0466 برنامه تغییر ۱۴۰۰/۱/۲۶ ۱۴۰۰/۲/۶
۵ آمریت دیتابیس  بانک آمار و ارقام ۳ NWR-0467 برنامه تغییر ۱۴۰۰/۱/۲۶ ۱۴۰۰/۲/۶
۶ آمریت انکشاف حفظ و مراقبت شبکه هایدرومیتورولوژیکی ۳ NWR-0468 برنامه تغییر ۱۴۰۰/۱/۲۶ ۱۴۰۰/۲/۶
۷ آمریت تحلیل پوتانشیل آبهای زیر زمینی ۳ NWR-0469 برنامه تغییر ۱۴۰۰/۱/۲۶ ۱۴۰۰/۲/۶
۸ متخصص تحلیل پوتانشیل آبهای زیر زمینی حوزه دریایی شمال ۳ NWR-0470 برنامه تغییر ۱۴۰۰/۱/۲۶ ۱۴۰۰/۲/۶
۹ متخصص تحلیل پوتانشیل آبهای زیر زمینی حوزه دریایی هلمند ۳ NWR-0471 برنامه تغییر ۱۴۰۰/۱/۲۶ ۱۴۰۰/۲/۶
۱۰ متخصص تحلیل پوتانشیل آبهای زیر زمینی حوزه دریایی هریرود مرغاب ۳ NWR-0472 برنامه تغییر ۱۴۰۰/۱/۲۶ ۱۴۰۰/۲/۶
۱۱ متخصص تحلیل پوتانشیل آبهای زیر زمینی حوزه دریایی پنچ آمو ۳ NWR-0473 برنامه تغییر ۱۴۰۰/۱/۲۶ ۱۴۰۰/۲/۶
۱۲ آمریت انکشاف حفظ و مراقبت شبکه های هایدرو جیالوجیکی ۳ NWR-0474 برنامه تغییر ۱۴۰۰/۱/۲۶ ۱۴۰۰/۲/۶
۱۳ آمریت کنترول کیفیت تحکیمات سواحل ۳ NWR-0475 برنامه تغییر ۱۴۰۰/۱/۲۶ ۱۴۰۰/۲/۶
۱۴ آمریت سروی تخنیکی بند، انهار و تحکیمات ۳ NWR-0476 برنامه تغییر ۱۴۰۰/۱/۲۶ ۱۴۰۰/۲/۶
۱۵ آمریت طرح و دیزاین بند انهار و تحکیمات ۳ NWR-0477 برنامه تغییر ۱۴۰۰/۱/۲۶ ۱۴۰۰/۲/۶
۱۶ آمریت سروی و دیزاین شبکه های آبیاری ۳ NWR-0478 برنامه تغییر ۱۴۰۰/۱/۲۶ ۱۴۰۰/۲/۶
۱۷ متخصص طرح و دیزاین پروژه های آبیاری ۳ NWR-0479 برنامه تغییر ۱۴۰۰/۱/۲۶ ۱۴۰۰/۲/۶
۱۸ آمریت مصئونیت بندها ۳ NWR-0480 برنامه تغییر ۱۴۰۰/۱/۲۶ ۱۴۰۰/۲/۶
۱۹ آمریت حفظ و مراقبت شبکات آبیاری و آبرسانی ۳ NWR-0481 برنامه تغییر ۱۴۰۰/۱/۲۶ ۱۴۰۰/۲/۶