از روز بین‌المللی هم‌بستگی زنان در کمیسیون بزرگداشت شد

کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی در همایش بزرگداشت از روز بین‌المللی هم‌بستگی زنان، از اداراتی که در راستای ایجاد محیط سالم کاری برای زنان و تطبیق طرزالعمل‌های اداری برای افزایش مشارکت زنان تلاش‌ کرده‌اند سپاس‌گزاری کرد.

بر اساس یافته‌های واحد حمایت از زنان در خدمات ملکی، اداره‌های  لوی څارنوالی، اکادمی علوم، کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی و وزارت‌های معارف، تحصیلات عالی، صحت ‌عامه، صنعت و تجارت و مخابرات و تکنالوژی معلوماتی اداره‎‌هایی هستند که در تطبیق پالیسی افزایش مشارکت زنان در خدمات ملکی توجه چشم‌گیری داشته‌اند.

حضور نمایندۀ جندر در پروسه‌های استخدام، تفویض پنج نمرۀ امتیازی به زنان مطابق طرزالعمل تعیینات، تدویر کمپاین‌های آگاهی‌دهی از فرصت‌های استخدام برای زنان تازه‌فارغ از پوهنتون‌ها، نیازسنجی آموزشی زنان، برگزاری برنامه‌های مختلف آموزشی مدیریتی مرتبط به وظیفه، زبان انگلیسی و کمپیوتر در انستیتوت خدمات ملکی، معرفی شماری از کارکنان زن به برنامه‌های آموزشی در مقاطع لیسانس و ماستری به پوهنتون‌های دولتی و خصوصی، اعزام شماری از کارکنان زن برای فراگیری برنامه‌های کوتاه‌مدت و دراز‌مدت به خارج از کشور، سهم‌دهی بیش‌تر زنان در اعطای امتیازات استثنایی و اضافه‌کاری، شناسایی و ستایش زنان موفق و نشر داستان‌های موفقیت آن‌ها از طریق رسانه‌ها، از مواردی بودند که ادارات یادشده در قسمت تطبیق آن تلاش کرده‌اند.