از شانزدهمین سالگرد تصویب قانون اساسی در کمیسیون بزرگداشت شد

از شانزدهمین سالگرد تصویب قانون اساسی در کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی بزرگداشت شد.

از سالگرد تصویب قانون اساسی همه‌ساله زیر نام «هفتۀ ملی تجلیل از تصویب قانون اساسی» در نهادهای خدمات ملکی کشور گرامی‌داشت می‌شود.

در مراسم تجلیل از هفتۀ ملی تصویب قانون اساسی، مسؤولان کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی و کمیسیون نظارت از تطبیق قانون اساسی روی اهمیت و ارزش قانون اساسی و قوانینی که بر بنیاد این قانون وضع شده‌اند سخن‌رانی کردند.

قانون اساسی افغانستان در سال ۱۳۸۲ هـ .خورشیدی در ۱۲ فصل و  ۱۶۲ ماده از سوی لوی جرگه تصویب شد. پس از آن، در سال۱۳۸۹ هـ . خورشیدی، اداره‌ای به نام «کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی» ایجاد شد تا از  چگونگی تطبیق قانون اساسی نظارت کند.

کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی بر بنیاد قانون اساسی روی قانون اجراات اداری و قانون محاکمات اداری به همکاری سایر نهادهای خدمات ملکی کار کرد که در حال حاضر قانون اجراات اداری نافذ است و قانون محاکمات اداری در مرحلۀ تدقیق قرار دارد.