فهرست اسناد تقنینی خدمات ملکی افغانستان

قوانین:

قانون اجراآت اداری

قانون اساسی

قانون کار

قانون خدمات ملکی

قانون کارکنان خدمات ملکی

تعدیل قانون کارکنان خدمات ملکی

قانون کارکنان دیپلوماتیک و قونسلی

 

مقرره‌ها:

مقررۀ امور ذاتی کارکنان خدمات ملکی

مقررۀ تنظیم حقوق تقاعد کارکنان خدمات ملکی

تعدیل و الغاء برخی از مواد مقررۀ تنظیم حقوق تقاعد کارکنان خدمات ملکی

مقررۀ طرزسلوک مامورین خدمات ملکی

مقررۀ تنظیم بست های خدمات ملکی

مقرره استخدام اتباع خارجی در ادارات افغانستان

مقررۀ تنظیم امور کرایه، سفریه و جیب خرچ

مقررۀ بورس ها و تحصیلات در خارج کشور

مقررۀ تنظیم امور اضافه کاری کارکنان

مقررۀ کار بالمقطع

 

طرزالعمل‌ها:

طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت در ادارات خدمات ملکی

طرزالعمل رسیده گی به شکایات آزار و اذیت زنان در محل کار

رهنمود مراسلات اداری

مجموعه طرزالعمل های تعیینات خدمات ملکی

طرزالعمل رسیده گی به شکایات کارکنان خدمات ملکی

طرزالعمل اختصاصی ارزیابی اجراآت دفاتر ساحوی

طرزالعمل تنظیم شرایط و طرز ارتقای قدم و بست معلمین، استادان، مدرسین مکاتب، مدارس و موسسات تربیه معلم، مکاتب تخنیکی- مسلکی وسواد حیاتی.

طرزالعمل تقرر شاروالان مراکز ولایات وشاروالان بست ۲ ولسوالی ها

رهنمود اختصاصی امتحان جمعی اتشه های وزارت تجارت و صنایع

طرزالعمل تعیینات کارکنان خدمات ملکی

طرزالعمل شیوۀ اطلاع رسانی

 

پالیسی‌ها:

پالیسی افزایش مشارکت زنان در خدمات ملکی