فهرست اسناد تقنینی خدمات ملکی افغانستان

قوانین:

مجموعه اسناد تقنینی خدمات ملکی

قانون اجراآت اداری

قانون اساسی

قانون کار

قانون خدمات ملکی

قانون کارکنان خدمات ملکی

تعدیل قانون کارکنان خدمات ملکی

قانون کارکنان دیپلوماتیک و قونسلی

 

مقرره‌ها:

مقررۀ امور ذاتی کارکنان خدمات ملکی

مقررۀ تنظیم حقوق تقاعد کارکنان خدمات ملکی

تعدیل و الغاء برخی از مواد مقررۀ تنظیم حقوق تقاعد کارکنان خدمات ملکی

مقررۀ طرزسلوک مامورین خدمات ملکی

مقررۀ تنظیم بست های خدمات ملکی

مقرره استخدام اتباع خارجی در ادارات افغانستان

مقررۀ تنظیم امور کرایه، سفریه و جیب خرچ

مقررۀ تنظیم امور اضافه کاری کارکنان

مقررۀ کار بالمقطع

مقررۀ تنظیم بورس‌های ملکی

مقرره تنظیم کادر تدارکات

مقررۀ تنظیم کادر گمرکات

مقررۀ کادر منابع بشری

طرزالعمل‌ها:

طرزالعمل تعیینات بست های اول و دوم خدمات ملکی

ضمیمه شماره (۳) طرزالعمل تعیینات بست سوم و چهارم

رهنمود نمره‌دهی فورم ارزیابی اجراات مأمورین خدمات ملکی

طرزالعمل ارزیابی اجراات مأمورین خدمات ملکی

طرزالعمل تنظیم رژیم کاری به منظور جلوگیری از شیوع بیماری کرونا (کووید ۱۹ ) در ادارات خدمات ملکی

ضمیمه شماره (۱) طرزالعمل تنظیم رژیم کاری به منظور جلوگیری از شیوع بیماری کرونا (کووید ۱۱) در ادارات خدمات ملکی

تعدیل ضمیمه شماره (۱) طرزالعمل تنظیم رژیم کاری به منظور جلوگیری از شیوع بیماری کرونا (کووید ۱۹) در ادارات خدامات ملکی

طرزالعمل استخدام بست‌های ردیف «د»

طرزالعمل پذیرش و رسید‌گی به امور مراجعین

طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت در ادارات خدمات ملکی

طرزالعمل رسیده گی به شکایات آزار و اذیت زنان در محل کار

رهنمود مراسلات اداری

مجموعه طرزالعمل های تعیینات خدمات ملکی

طرزالعمل رسیده گی به شکایات کارکنان خدمات ملکی

طرزالعمل اختصاصی ارزیابی اجراآت دفاتر ساحوی

طرزالعمل تنظیم شرایط و طرز ارتقای قدم و بست معلمین، استادان، مدرسین مکاتب، مدارس و موسسات تربیه معلم، مکاتب تخنیکی- مسلکی وسواد حیاتی.

طرزالعمل تقرر شاروالان مراکز ولایات وشاروالان بست ۲ ولسوالی ها

رهنمود اختصاصی امتحان جمعی اتشه های وزارت تجارت و صنایع

طرزالعمل تعیینات کارکنان خدمات ملکی

طرزالعمل شیوۀ اطلاع رسانی

        طرزالعمل دسترسی به اطلاعات

 

 

پالیسی‌ها:

پالیسی افزایش مشارکت زنان در خدمات ملکی

 

پلان‌ها:

پلان استراتیژیک کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی ۱۳۹۹-۱۴۰۳

پلان کاری سال مالی ۱۳۹۹ کمیسیون در مطابقت با پلان استراتیژیک جدید کمیسیون

مسوده ابتدائی قانون تشکیلات اساسی جهت مطالعه و ابراز نظر مسلکی ادارات خدمات ملکی، در این‌جا قابل دسترس است.