فهرست اسناد تقنینی خدمات ملکی افغانستان

قوانین:

قانون اساسی

قانون کار

قانون خدمات ملکی

قانون کارکنان خدمات ملکی

تعدیل قانون کارکنان خدمات ملکی

قانون کارکنان دیپلوماتیک و قونسلی

 

مقرره‌ها:

مقررۀ امور ذاتی کارکنان خدمات ملکی

مقررۀ تنظیم حقوق تقاعد کارکنان خدمات ملکی

تعدیل و الغاء برخی از مواد مقررۀ تنظیم حقوق تقاعد کارکنان خدمات ملکی

مقررۀ طرزسلوک مامورین خدمات ملکی

مقررۀ تنظیم بست های خدمات ملکی

مقرره استخدام اتباع خارجی در ادارات افغانستان

مقررۀ تنظیم امور کرایه، سفریه و جیب خرچ

مقررۀ بورس ها و تحصیلات در خارج کشور

مقررۀ تنظیم امور اضافه کاری کارکنان

مقررۀ کار بالمقطع

 

طرزالعمل‌ها:

طرزالعمل تعیینات کارکنان خدمات ملکی

طرزالعمل استخدام کارکنان خدمات ملکی از طریق امتحان رقابتی جمعی

طرزالعمل رسیده گی به شکایات کارکنان خدمات ملکی

طرزالعمل استخدام و ارزیابی اجراآت معاونین والی و ولسوالان

طرزالعمل اختصاصی ارزیابی اجراآت دفاتر ساحوی

طرزالعمل اختصاصی استخدام کارکنان بست های اول الی پنجم خدمات ملکی از طریق برنامه ارتقای ظرفیت مبتنی بر نتایج CBR

طرزالعمل تنظیم شرایط و طرز ارتقای قدم و بست معلمین، استادان، مدرسین مکاتب، مدارس و موسسات تربیه معلم، مکاتب تخنیکی- مسلکی وسواد حیاتی.

طرزالعمل تقرر شاروالان مراکز ولایات وشاروالان بست ۲ ولسوالی ها

رهنمود اختصاصی امتحان جمعی اتشه های وزارت تجارت و صنایع

 

پالیسی‌ها:

پالیسی افزایش مشارکت زنان در خدمات ملکی