اصلاحات در تشکیل وزارت صحت عامه نهایی شد

به سلسلۀ هدایات جلالت‌مآب رییس جمهور، اصلاحات در ساختار سازمانی وزارت صحت عامه، تکمیل و نهایی شد.

در جلسۀ کاری احمدنادر نادری، رییس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی با وحید مجروح، سرپرست وزارت صحت عامه،  ضمن بحث روی اصلاحات به میان آمده در ساختار سازمانی این وزارت، دربارۀ تمرکز بیش‌تر بر ارائۀ خدمات باکیفیت تأکید شد.