اطلاعات

تعداد مجراهای اطلاع رسانی شماره
۴۴۲ خبر‌ها ۱
۱۳۴ اعلامیه‌های مطبوعاتی | آگهی ۲
۲۶۲۴ کاریابی ۳
۲۱۶ اعلانات تدارکاتی  ۴
۸۲ قرارداد‌های تدارکات ۵
۱ ۱۳۹۶ گزارش سالانه
۶
۱ ۱۳۹۷ ۷
۱ ۱۳۹۸ ۸
۱ ۱۳۹۹  
۱۳ گزارش های ویژه و تفتیش ۹
۲ ۱۳۹۶ عادی گزارش های مالی / مصرف بودجه ۱۰
۲ ۱۳۹۷ ۱۱
انکشافی
۲ ۱۳۹۸ ۱۲
۲ ۱۳۹۹ ۱۳
۸ قوانین اسناد تقنینی ۱۴
۱۳ مقرره ۱۵
۱۹ طرزالعمل ۱۶
۱ پالیسی ۱۷
۲ پلان ۱۸
۶ تفاهم نامه ۱۹
۲ گزارش کارکرد‌های کمیسیون ۲۰
۵ فورم ۲۱