اطلاعات

تعداد مجراهای اطلاع رسانی شماره
۲۷۱ خبر‌ها ۱
۸۲ اعلامیه‌های مطبوعاتی | آگهی ۲
۱۳۵۰ کاریابی ۳
۱۴۴ اعلانات تدارکاتی  ۴
۵۰ قرارداد‌های تدارکات ۵
۱ ۱۳۹۶ گزارش سالانه ۶
۱ ۱۳۹۷ ۷
۷ گزارش های ویژه و تفتیش ۸
۲ ۱۳۹۶ عادی گزارش های مالی / مصرف بودجه ۹
۲ ۱۳۹۷ ۱۰
انکشافی ۱۱
۲ ۱۳۹۸ ۱۲
۷ قوانین اسناد تقنینی ۱۳
۱۰ مقرره ۱۴
۱۱ طرزالعمل ۱۵
۱ پالیسی ۱۶
۲ پلان ۱۷
۶ تفاهم نامه ۱۸
۱ گزارش کارکرد‌های کمیسیون ۱۹
۲ فورم ۲۰