اطلاعات

تعداد مجراهای اطلاع رسانی شماره
۳۳۲ خبر‌ها ۱
۱۰۱ اعلامیه‌های مطبوعاتی | آگهی ۲
۱۹۸۰ کاریابی ۳
۱۶۵ اعلانات تدارکاتی  ۴
۷۰ قرارداد‌های تدارکات ۵
۱ ۱۳۹۶ گزارش سالانه

۶
۱ ۱۳۹۷ ۷
۱ ۱۳۹۸ ۸
۹ گزارش های ویژه و تفتیش ۹
۲ ۱۳۹۶ عادی گزارش های مالی / مصرف بودجه ۱۰
۲ ۱۳۹۷ ۱۱
انکشافی
۲ ۱۳۹۸ ۱۲
۲ ۱۳۹۹ ۱۳
۸ قوانین اسناد تقنینی ۱۴
۱۰ مقرره ۱۵
۱۷ طرزالعمل ۱۶
۱ پالیسی ۱۷
۲ پلان ۱۸
۶ تفاهم نامه ۱۹
۱ گزارش کارکرد‌های کمیسیون ۲۰
۲ فورم ۲۱