اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدینوسیله به تأسی از فقره (۲) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، {کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی} درنظردارد، قرارداد {پروژه کشت چمن و سر سبزی اطراف ساحات داخل محوطه ریاست عمومی انستیتوت خدمات ملکی} را به {شرکت خدمات زراعتی و کنترول حشرات نموء استندرد دارای جواز نمبر D-35244} آدرس: }قلعه وکیل سرک میدان هوایی ناحیه دهم مرکز کابل} به قیمت مجموعی مبلغ ۲,۱۸۴,۰۰۰ دو میلیون و یک صد و هشتاد چهار هزار افغانی تحت قرارداد بالمقطع اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی وحکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را ازتاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طورکتبی توأم با دلایل آن به {آمریت تدارکات/کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی}  واقع  افشار دارالامان سرک سناتوریم تعمیر جدید کمپلکس کمیسیون متصل طب عدلی  وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر وطی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.

شماره تماس: ۰۷۹۵۴۱۴۲۶۷