اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدینوسیله به تأسی از فقره (۲) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، {کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی} درنظردارد، قرارداد {پروژه نصب و مونتاژ سیستم آب قطره یی ساحات سبز انستیتوت خدمات ملکی} را به {شرکت ساختمانی سرکسازی قیس نذیر دارنده جواز نمبر ۵۸۸۲۰} آدرس: }قصبه شهرک امارات مرکز کابل} به قیمت مجموعی مبلغ ۱,۵۹۲,۶۰۰ یک میلیون و  پنجصد و نود و دو هزار و شش صد افغانی به اساس قیمت فی واحد تحت قرارداد باالمقطع اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی وحکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را ازتاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طورکتبی توأم بادلایل آن به {آمریت تدارکات/کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی}  واقع  افشار دارالامان سرک سناتوریم تعمیر جدید کمپلکس کمیسیون متصل طب عدلی  وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر وطی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.

شماره تماس: ۷۹۵۴۱۴۲۶۷/+۹۳۷۹۰۰۷۱۳۶۶

مسئول تدارکات : رامین غنی زاده (مدیر عمومی تدارکات)