اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدینوسیله به تأسی از فقره (۲) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، {کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی} درنظردارد، قرارداد {پروژه تهیه و تدارک تجهیزات ریاست اطلاعات، ارتباط عامه و سخنگو بابت سال مالی ۱۳۹۹} را به {شرکت خدمات لوژستیکی قله های عنبر کوه سبز دارنده جواز نمبر ۶۶۸۷۱} آدرس: }پل آرتل جاده آسمایی ناحیه ۳ مرکز کابل} به قیمت مجموعی مبلغ ۹۶۰,۰۴۷٫۴۸ نه صدو شصت هزارو چهل و هفت اعشاریه چهل و هشت افغانی تحت قرارداد بالمقطع اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی وحکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را ازتاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طورکتبی توأم بادلایل آن به {آمریت تدارکات/کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی}  واقع  افشار دارالامان سرک سناتوریم تعمیر جدید کمپلکس کمیسیون متصل طب عدلی  وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر وطی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.

شماره تماس: ۰۷۹۵۴۱۴۲۶۷